Odbiór budowy domu

Budowa domu     dodano 2016-04-28
ocena

Odbiór budowy domu oznacza dla inwestora konieczność załatwienia wielu formalności. Procedura odbioru budowy domu polega na zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, protokołów odbioru poszczególnych instalacji oraz zawiadomienia starosty o zakończeniu budowy.

Zgodnie z prawem nie można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę, jeżeli inwestor nie zawiadomi właściwego organu o zakończeniu budowy. Owszem, co prawda możliwe jest zamieszkanie wcześniej w nieskończonym jeszcze domu - bez narażenia się na sankcję karną za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego. Zgodnie z przepisami, w wyjątkowych sytuacjach przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego może nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych - jeżeli inwestor zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy wystąpi z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i otrzyma w tym zakresie pozytywną decyzję.

Moment złożenia takiego zawiadomienia zależy od inwestora - musi on pamiętać, że jeżeli na terenie budowy przez 3 lata nie są prowadzone żadne prace - wówczas pozwolenie na budowę wygasa i inwestor musiałby się starać o nowe pozwolenie. Oprócz tego - jeżeli nie dopełnimy formalności -  nie można korzystać i mieszkać w domu, który nie został oficjalnie odebrany, gdyż grożą za to kary finansowe, jakie nakłada powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. W takiej sytuacji za moment zakończenia budowy należy przyjąć chwilę, w której inwestor złoży zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Po zgłoszeniu zawiadomienia organ właściwy w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia musi zająć odpowiednie stanowisko - jeżeli nie zgłosi w tym czasie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej - wówczas inwestor może przystąpić do użytkowania budynku. Na ewentualne wypowiedzenie się w zakresie wyrażenia sprzeciwu na odbiór  organ ma 21 dni - przy czym brak wypowiedzenia się w tej sprawie oznacza zgodę organu na użytkowanie obiektu (zgodę milczącą, konkludentną).

Zawiadomienie o zakończeniu jest formularzem, który można pobrać w starostwie i po jego wypełnieniu oraz dołączeniu odpowiednich dokumentów - złożyć na dzienniku podawczym w odpowiednim wydziale. Zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

- oryginał dziennika budowy;

- oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa - zwłaszcza zaś informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych pomieszczeń;

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

- protokoły badań i sprawdzeń - chodzi tutaj np. o odbiór instalacji dymowo-wentylacyjnej wykonanej przez kominiarza czy protokół odbioru instalacji elektrycznej wykonany i podpisany przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - wykonany przez geodetę szkic usytuowania budynku i jego otoczenia;

- potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy - np. kanalizacji, dowodu zainstalowania wodomierza, itp.;

- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

Uzyskanie każdego z tych dokumentów wiąże się z dodatkowymi opłatami, które nie są niestety niskie. Inwestor jest obowiązany uzupełnić wyżej wymienione dokumenty wymienione, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości. [1]  Po zakończeniu postępowania - dokumenty są zwracane inwestorowi.

Powyższy scenariusz jest tzw. scenariuszem optymistycznym, gdy nie ma żadnych uchybień wykonawczych i wszystkie elementy z pozwolenia na budowę znajdują odzwierciedlenie w stanie faktycznym. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac budowlanych nastąpiły zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę - wówczas do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy będzie  musiało zawierać kolejne niezbędne elementy - mianowicie, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Z powyższego wynika jasno, że prawnie skuteczne jest wyłącznie zawiadomienie o zakończeniu budowy w stosunku do domu (obiektu budowlanego) wybudowanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę lub ze zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od tych warunków. Co jednak w sytuacji, gdy większa część inwestycji została zrealizowana zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę - jednakże poza tym zostały wprowadzone na etapie prac istotne odstępstwa. W takim wypadku zgłaszając zawiadomienie o zakończeniu budowy należy zaznaczyć te istotne zmiany. W takiej sytuacji inwestor musi liczyć się z tym, że organ zgłosi sprzeciw - gdyż zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. Wówczas inwestor musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie (procedura inna i bardziej skomplikowana niż zawiadomienie o zakończeniu budowy), co wiąże się z kontrolą powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. [2]

 

 

Źródła:

[1] Art. 57 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

[2]  Art. 55 pkt. 2 Ustawy prawo budowlane

Mieliście problemy ze składaniem formalności odnośnie odbioru budowy domu? Opiszcie w komentarzach jak sobie z nimi poradziliście.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Jak ocieplić dom styropianem?

Jak ocieplić dom styropianem?

Szymon Targosz / 2010-11-08 13:36:10

Budowa garażu - prawo budowlane

Budowa garażu - prawo budowlane

Ewelina Paździora / 2011-02-09 12:54:37

Dachówka ceramiczna czy cementowa - porównanie

Dachówka ceramiczna czy cementowa - porównanie

Szymon Targosz / 2010-12-22 13:20:29