Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

Emerytury     dodano 2016-10-05
ocena

Wcześniejsza emerytura to świadczenie wypłacane przed uzyskaniem wieku emerytalnego. Jest ono zależne od daty urodzenia oraz płci, przysługuje ponadto niektórym grupom zawodowym. Aby ją otrzymać należy spełnić określone w ustawie warunki, ale także przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

photoxpress.com

Prawo do wcześniejszej emerytury  pracowniczej przysługuje mężczyznom urodzonym przed 1 stycznia 1949r., którzy mimo nie  osiągnięcia  jeszcze ustawowego wieku emerytalnego - 65 lat  spełniają następujące warunki: ukończyli lat 60, udowodnili  co najmniej 35 - letni okres składkowy i nieskładkowy okresów lub - w przypadku, gdy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS - co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych okresów.

W przypadku kobiet prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje paniom, które urodziły się w latach 1949-1953, ukończyły 55 lat i do dnia 31 grudnia 2008r. udowodniły 30 - letni okres składkowy i nieskładkowy lub - w przypadku, gdy są całkowicie niezdolne do pracy - 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Ponadto zarówno mężczyźni jak i kobiety, aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej, muszą spełnić następujące warunki:

- przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, być pracownikami oraz

- w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym pozostawać w stosunku pracy co najmniej 6 miesięcy.

Komu jeszcze przysługuje wcześniejsza emerytura

Oprócz tzw. wcześniejszej emerytury pracowniczej prawo do wcześniejszych świadczeń emerytalnych przysługuje osobom, które zgodnie z przepisami rozporządzenia RM były zatrudnione w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Przepisy te dotyczą m.in. górników, pilotów, hutników. Ponadto prawo do wcześniejszej emerytury mają: służby mundurowe, strażacy, celnicy, twórcy i artyści, dziennikarze, nauczyciele i wychowawcy, a  także  pracownicy urzędów państwowych i samorządowych.

Kombatanci i inwalidzi wojenni i wojskowi

Ze względu na swoje szczególne zasługi dla państwa wcześniejsza emerytura przysługuje również kombatantom i inwalidom wojennym i wojskowym. Kombatanci oraz inne osoby podlegające represjom wojennym i okresu powojennego, którzy nie mają prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin lub na podstawie innych przepisów, mogą uzyskać emeryturę w drodze wyjątku pod warunkiem, że:

- osiągnęli wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz

- nie mają niezbędnych środków utrzymania

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dziećmi

Przepisy ustawy emerytalnej przewidziały również wcześniejsze świadczenia emerytalne dla osób które zajmują się dziećmi wymagającymi stałej opieki i spełniają następujące warunki:

- udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn co najmniej 25 lat oraz opiekują się dzieckiem, które zostało zaliczone do osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji bez względu na przyczynę chorobową lub zostało zaliczone do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu stanów chorobowych wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się wymagającymi stałej opieki (Dz. U. z 1989r. Nr 28 poz.149 z późn. zm.);

- ostatnio przed dniem 1 stycznia 1999 r. były ubezpieczone z tytułu pozostawania w stosunku pracy;

- udowodniły niemożność podjęcia pracy albo konieczność jej zaprzestania ze względu na stan zdrowia dziecka i konieczność sprawowania nad nim stałej (ciągłej) opieki.

Wcześniejsza emerytura rolnicza

Rolnicy którzy ukończą 60 lat (mężczyźni lub 55 lat (kobiety), przez okres minimum 30 lat opłacali składki emerytalno-rentowe i nie prowadzą już działalności rolniczej mogą ubiegać się o wcześniejsze świadczenia emerytalne.

Dokumenty do ZUS

W celu otrzymania wcześniejszej emerytury należy przygotować następujące dokumenty do ZUS:

- wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1);

- kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6);

- świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia;

- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7);

- dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej (zaświadczenie z uczelni- odpis aktów urodzenia dzieci;

- zaświadczenie z urzędu pracy, jeśli pobierało się zasiłek dla bezrobotnych.

Od 2009r. obowiązuje ustawa o emeryturach pomostowych, której głównym celem jest realizacja jednego z założeń reformy ubezpieczeń społecznych, tj. stopniowej likwidacji możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

A ciekawe co z budowlancami to taka ciezka praca

~ gosc / 2012-10-08 17:37:25
oceń komentarz: (1) (0)

Polecamy

Rodzaje emerytur w Polsce

Rodzaje emerytur w Polsce

Mariola Przydział / 2013-03-11 12:49:13

Dodatek kompensacyjny - co to?

Dodatek kompensacyjny - co to?

Łukasz Latacz / 2011-09-30 10:04:19

Kto może być uposażonym w OFE?

Kto może być uposażonym w OFE?

Dariusz Wilk / 2011-10-17 15:58:06