Czy konto firmowe jest konieczne?

Firma    
ocena

Przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania rachunku bankowego do prowadzenia rozliczeń z kontrahentami. Szczegółowe regulacje określają jednak sytuacje, w których firma powinna regulować zobowiązania bezgotówkowo.

Czy konto firmowe jest konieczne?

photoxpress.com

Postanowienia art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nakładają obowiązek regulowania oraz przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w ściśle określonych warunkach.

Mianowicie, kiedy stroną transakcji, której konsekwencją jest płatność jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro. Wartość transakcji przeliczana jest na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano płatności.

Pozostałe przepisy ustawy mówią o tym, że przedsiębiorcy powinni swoje zobowiązania regulować w formie bezgotówkowej, korzystając z przelewów bankowych, nie określają jednak wymogu korzystania z konta firmowego.

Regulowanie zobowiązań podatkowych

Konto bankowe jest niezbędne do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.  Przepis art. 61 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926) mówi, iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna następować w formie polecenia przelewu.

Przepis ten nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy następuje zapłata podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, kiedy zapłata podatku jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi oraz do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.

Opłacanie składek ZUS

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych następuje również bezgotówkowo w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. Mówi o tym art. 47 ust. 4b Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887). Mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z prawa do opłacania należności z tytułu składek ZUS w formie przekazu pocztowego.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =