Faktura VAT

Firma    
ocena

Przedsiębiorcy wystawiając fakturę VAT dokumentują zdarzenie, jakim jest sprzedaż towaru lub usługi. Przepisy podatkowe nie określają wzorów faktur, lecz wskazują obowiązującą treść tego dokumentu.

Faktura VAT

photoxpress.com

Ustawa o VAT w art. 106 ust. 1 stwierdza konieczność zawarcia na fakturze dokumentującej sprzedaż, daty dokonania sprzedaży, ceny jednostkowej bez podatku, podstawy opodatkowania, stawki i kwoty podatku, kwoty należności oraz danych dotyczących sprzedawcy i nabywcy.

Szczegółowe wytyczne

Więcej informacji dotyczących treści faktur VAT można znaleźć w rozporządzeniu o fakturach. Z przytoczonych regulacji wynika, że faktura VAT będąca dokumentem potwierdzających sprzedaż powinna w swej treści zawierać, co najmniej:

- imiona i nazwiska lub nazwy, adresy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

- numer faktury oznaczony, jako "FAKTURA VAT";

- dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury oraz datę sprzedaży w tym samym formacie, jeśli data ta różni się od daty sprzedaży (w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać na fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem precyzyjnego określenia daty wystawienia faktury);

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

-  miarę i ilość towarów lub zakres usług;

- cenę jednostkową towaru lub usługi bez podatku oraz wartość netto;

- stawki podatku (sprzedaż zwolniona oznaczana jest symbolem "ZW" a sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu symbolem "NP");

- sumę wartości netto sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki podatku (w tym również zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu);

- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

- kwotę należności do zapłaty ogółem wraz z podatkiem;

Również faktury wewnętrze oraz faktury uproszczone powinny zawierać pozycje wymienione, jako obligatoryjne.

Dodatkowe dane na fakturze

Poza wymienionymi, obligatoryjnymi elementami może okazać się konieczne podanie na fakturze również:

- podstawy prawnej zastosowania zwolnienia z podatku lub symbolu PKWiU; przy czym po wprowadzonych od 1 stycznia 2011 r. zmianach w przepisach podatkowych ten sposób oznaczania podstawy prawnej zwolnienia stracił na znaczeniu;

- numeru rejestracyjnego pojazdu.

Faktury dotyczące transakcji szczególnego rodzaju tj. faktury VAT-MP, VAT marża oraz odnoszące się do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów muszą zawierać poza wymienionymi również dane szczególnego rodzaju. Ustawa określa też odrębnie wymaganą treść faktur VAT RR.

Choć w ustawienie zawarto minimalny zakres danych wymaganych na fakturze, to jednocześnie nie umieszczono informacji o ograniczeniach. W związku z tym przedsiębiorcy mogą na fakturach dodawać nieobowiązkowe elementy, takie jak rozszerzone dane kontaktowe czy inne adnotacje.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =