Kara za niepłacenie składek ZUS

Firma    
ocena

Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać o terminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu składek ZUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych precyzuje obowiązki przedsiębiorców w zakresie stawek oraz terminów dla różnych podmiotów gospodarczych.

Kara za niepłacenie składek ZUS

photoxpress.com

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy wobec ZUS jest naliczanie, potrącanie i opłacanie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne. Od płatnika wymaga się też sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentacji związanej z tymi ubezpieczeniami.

Konsekwencje zaległości

Każda osoba prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą musi mieć świadomość pełnej odpowiedzialności za wszystkie obszary swoich działań oraz relacje z instytucjami zewnętrznymi. Skutkami niedopełnienia ustawowo nałożonych obowiązków wobec ZUS będą dotkliwe sankcje, w tym m.in.:

- naliczenie odsetek karnych za zwłokę, których stawka od 9 czerwca 2011 r. wynosi 14,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;

- wymierzenie przez ZUS kary w formie opłaty dodatkowej w wysokości 100% nieopłaconych składek;

- naliczenie kosztów upomnienia.

Dodatkowo w przypadku poważnych zaniedbań ZUS może naliczyć karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Możliwe jest to w sytuacji, kiedy przedsiębiorca:

- nie dopełnia obowiązku opłacania składek w terminie;

- nie zgłasza lub zgłasza fałszywe dane wymagane ustawą;

- nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek;

- nie spełnia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Celem zabezpieczenia należności z tytułu składek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Należności mogą też zostać zabezpieczone ustawowym prawem zastawu na ruchomościach i prawach zbywalnych płatnika pozostającego dłużnym wobec ZUS.

Postępowanie egzekucyjne

Nieuregulowane należności z tytułu składek ZUS podlegają zaspokojeniu w drodze postępowania egzekucyjnego, które może zostać wszczęte przez dyrektora ZUS. Bezskuteczne działania prowadzone przez dyrektora oddziału ZUS, powodują skierowanie procedury do właściwego w sprawie naczelnika urzędu skarbowego, który przejmuje obowiązek dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli prowadzone postępowanie pozostanie bezskuteczne, organ egzekucyjny złoży wniosek o wpisanie do KRS informacji z jego przebiegu a na wniosek wierzyciela osoba fizyczna może zostać wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Należy też pamiętać, że do odpowiedzialności za zaległości wobec ZUS mogą zostać pociągnięte osoby trzecie np. współmałżonek osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Jedynym i najlepszym sposobem uniknięcia wymienionych sankcji jest opłacanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w stosownym terminie i odpowiedniej wysokości.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =