Korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Firma    
ocena

Szansa podjęcia pracy jest najlepszym sposobem na aktywizację i rehabilitację niepełnosprawnej osoby. Aby zachęcić pracodawców do zatrudniania tych osób - które niejednokrotnie okazują się wspaniałymi i lojalnymi pracownikami - prawo przewiduje szereg ulg i udogodnień związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych.

Korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

pixabay.com

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów płacy. Obecnie miesięczne dofinansowanie  nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

O dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się pracodawcy:

- zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%

- zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników prowadzący zakład pracy chronionej

Ponadto pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę  ma możliwość starania się o refundacje przez ZUS składki na ubezpieczenie społeczne.

Uprawnienia związane ze stanowiskiem pracy dla niepełnosprawnego

Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

- adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

- adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

- zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

- rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Ponadto pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, w sytuacji gdy prowadzi działalność  gospodarczą co najmniej rok, nie znajduje się w  trudnej sytuacji ekonomicznej wg. kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dot. udzielania pomocy publicznej i przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Oprócz wymiernych korzyści w postaci dofinansowań czy ulg pracodawca życzliwy niepełnosprawnym osobom poprawia swój wizerunek i wzbudza zaufanie wśród potencjalnych klientów firmy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =