Odliczenie VAT z faktury

Firma    
ocena

Podstawową funkcją faktury jest potwierdzenie dokonania transakcji. Sprzedawcy na tej podstawie wykazują podatek należny a nabywcy odliczają podatek naliczony.

Odliczenie VAT z faktury

photoxpress.com

Wymogi formalne

Aby faktura mogła stanowić podstawę do odliczenia podatku po stronie nabywcy, powinna spełniać wymagania ustawy. Nie może zawierać błędów i braków z zastrzeżeniem tzw. błędów mniejszej wagi. Przedmiotowa faktura nie może być jedną z faktur zaliczonych do grupy faktur, które nie dają prawa do odliczenia podatku na nich naliczonego.

Nie wyklucza to sytuacji, w której faktura zawierająca podatek VAT niepodlegający odliczeniu jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów podatnika.

Błędy i braki

Nie można zaliczyć VAT niepodlegającego odliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli sama faktura zawiera błędy i braki będące na tyle istotne, że stanowią podstawę wykluczenia dokumentu z możliwości odliczenia podatku na niej naliczonego. Wówczas faktura przestaje być dowodem księgowym.

Najczęściej popełniane błędy mniejszej wagi to:

- podanie nazwy firmy zamiast imienia i nazwiska osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

- wskazanie na fakturze adresu zameldowania lub prowadzenia działalności gospodarczej, zamiast adresu zamieszkania osoby;

- braki lub błędy w adresie lub nazwie nabywcy, jeśli na podstawie innych danych (np. na podstawie numeru NIP) można jednoznacznie ustalić nabywcę;

- nieprawidłowy numer NIP;

- brak podstawy prawnej zastosowania zwolnienia z podatku, (jeśli jest taki wymóg);

- naruszenie obowiązku nadawania fakturom kolejnego numeru;

- brak daty wystawienia oraz daty sprzedaży.

Błędy i braki poważne to:

- niewłaściwa stawka VAT, jeśli faktura dokumentuje czynność opodatkowaną;

- podanie stawki VAT na fakturze dokumentującej czynność niepodlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną od podatku.

Wykluczenie prawa do odliczenia

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy o VAT podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT (oraz zaliczenia nieodliczonego podatku do kosztów uzyskania przychodów) z faktur wystawionych przez podmioty, które nie istnieją, takich, w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury różni się od kwoty wykazanej na kopii faktury i podających kwoty niezgodne ze stanem faktycznym. Prawo do odliczenia VAT wykluczają też faktury dotyczące czynności, które nie zostały faktycznie wykonane lub czynności nieważnych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =