Zawieszenie działalności a składki ZUS

Firma    
ocena

Przedsiębiorca może w każdej chwili zawiesić swoją działalność, jeśli nie zatrudnia pracowników. Zatrudniając osoby przebywające na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym nie można dokonać zawieszenia działalności gospodarczej. Minimalny okres zawieszenia wynosi jeden miesiąc a maksymalny 24 miesiące.

Zawieszenie działalności należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy lub KRS. Organ rejestrowy otrzymawszy deklarację od przedsiębiorcy powiadamia o tym fakcie Urząd Skarbowy, ZUS oraz GUS.

ZUS w okresie zawieszenia

W ciągu całego okresu zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS. Należności z tytułu składek powstają ponownie od dnia wznowienia działalności.

Prawo do preferencyjnych składek ZUS przysługuje nowym przedsiębiorcom przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności. Przepisy nie przewidują możliwości zawieszenia czy przerwania biegu tego okresu.

Zawieszając działalność przedsiębiorca musi brać pod uwagę fakt, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci prawo do świadczeń zdrowotnych. Przykładowo składka za czerwiec zapłacona do 10 lipca w konsekwencji powoduje utratę prawa do świadczeń zdrowotnych z dniem 31 lipca. Dodatkowo należy pamiętać, że okres zawieszenia działalności nie zostanie w przyszłości uwzględniony przy kalkulacji lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Dobrowolne ubezpieczenia

Osoba fizyczna, która zawiesi działalność gospodarczą, ma prawo do dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, co zapewnia ciągłość stażu pracy. Może też opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, co pozwoli uniknąć konieczności płacenia za świadczenia medyczne z własnej kieszeni. Nie ma ustawowej możliwości dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego, co za tym idzie skorzystania z gwarantowanych przez te ubezpieczenia świadczeń.

Rejestracja dla celów dobrowolnego ubezpieczenia następuje na formularzu ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 19 00 xx. Wysokość składek ustalana jest w oparciu o najniższą podstawę wymiaru obowiązującą dla danej osoby w sytuacji, gdyby nie dokonała zawieszenia. Wspólnicy spółek kapitałowych i osobowych w okresie zawieszenia mogą opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe z najniższą podstawą wymiaru składek, jaką jest dla nich kwota minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Przerwanie zawieszenia

W okresie zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać czynności objętych wpisem do ewidencji, ani tym bardziej osiąga bieżących dochodów z działalności gospodarczej. Ograniczenie to dotyczy również wykonywania produktów lub świadczenia usług będących przedmiotem zawieszonej działalności w formie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało przerwaniem zawieszenia działalności gospodarczej oraz koniecznością zapłaty składek ZUS.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =