Co to jest open market innovation?

Praca    
ocena

Open market innovation jest nowatorskim podejściem do prowadzenia procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Koncepcja ta istotnie różni się dotychczasowych inicjatyw podejmowanych w tym zakresie. Idea zasadniczo sprowadza się do korzystania również z zewnętrznych źródeł pomysłów w procesach tworzenia innowacji. Na czym dokładnie polega ta metoda zarządzania oraz w czym tkwi jej przewaga nad dotychczas stosowanymi rozwiązaniami? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

Klasyczne spojrzenie na proces innowacyjny

Można zarysować następujące tendencje w działaniach podejmowanych niegdyś na rzecz tworzenia innowacji. Początkowo firmy, dostrzegające rolę innowacji oraz przekonane o konieczności ich wdrażania w przedsiębiorstwie, usiłowały tworzyć je niejako „we własnym zakresie”. Wynikało to głównie z przekonania o konieczności zapewnienia ochrony własności intelektualnej, zachowania tajemnicy handlowej i braku zaufania do potencjalnych partnerów w sferze B +R.

W związku z tym, silnie chroniono zarówno sam proces, jak i efekty prac badawczo - rozwojowych, służących powstawaniu technologii i innowacji. Takie podejście do tworzenia innowacji wymagało tworzenia wewnętrznych działów badań i rozwoju, organizowania zespołów badawczych, zatrudniania specjalistów. Prowadzenie w obrębie organizacji prac badawczo - rozwojowych generowało zatem znaczne koszty oraz ze względu na to, że ich podejmowanie rzadko kończyło się sukcesem w postaci wytworzenia innowacji było także nieefektywne.

Zmiany w podejściu do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i ich rezultaty - open market innovation

Mała skuteczność w zwyczajowym podejściu do tworzenia innowacji skłoniła wiele firm do poszukiwania partnerów w procesach badawczo - rozwojowych. Wynikało to z pobudek ekonomicznych, dążenia do obniżenia ryzyka i efektywniejszego tworzenia innowacji. Prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami coraz chętniej podejmowano zatem w ramach aliansów strategicznych, spółek typu joint - venture, itp. 

Zmiana w podejściu do procesów innowacyjnych najbardziej widoczna jest w koncepcji open market innovation. U podstaw tej metody legło przekonanie o tym, że zapewnienie procesom innowacyjnym skuteczności wymaga współpracy wszystkich interesariuszy oraz, że pomysł nie wdrożony w jednaj organizacji może być z korzyścią dla obu partnerów oraz powodzeniem przyjęty w innej. Realizacja tej koncepcji polega na udostępnieniu innym uczestnikom rynku pomysłów, których nie wdrożyła organizacja.

Dzięki temu powstaje ogólnie więcej innowacji, są one szybciej wdrażane i lepiej dopasowane do wymagań rynku. Ponadto firmy maja możliwość korzystania z wiedzy eksperckiej innych organizacji oraz maleją „własne” koszty ich badań. Z koncepcji open market innovation korzystają obecnie wiodące firmy takie jak Linux, Xerox, Procter & Gamble.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy