Co to jest ZZL?

Praca    
ocena

To, że aspekt ludzki jest podstawą sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest oczywiste. Dlatego tak istotną dziedziną zarządzania jest ZZL czyli Zarządzanie Zasobami Ludzkimi czy z języka angielskiego Human Resources Management. Te nowoczesne pojęcia zastąpiły dobrze znaną starszemu pokoleniu tzw. politykę kadrową.

Co to jest ZZL?

photoxpress.com

Zgodnie z definicją zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management) to strategiczne podejście do spraw naboru, motywowania i kształcenia pracowników oraz zarządzania zasobami siły roboczej w organizacji.

ZZL obejmuje następujące aspekty:

- planowanie zasobów ludzkich;

- procesy rekrutacyjne i selekcję pracowników;

- politykę płacową;

- ocenę efektywności pracy;

- rozwój pracowników, system szkoleń;

- przewidywanie, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.

Każdy z powyższych obszarów powinien być realizowany poprzez szereg specjalistycznych narzędzi i technik zarządzania przez przygotowaną do tego kadrę.

Planowanie zasobów ludzkich

Podstawową funkcją tego aspektu ZZL jest długofalowe przewidywanie potrzeb kadrowych firmy z uwzględnieniem możliwych zmian rynkowych oraz potrzebą stałego rozwoju. Specjaliści zajmujący się planowaniem zasobów ludzkich mają za zadanie m.in. przewidywać liczbę, rodzaj i kwalifikacje potrzebnych w przyszłości pracowników oraz ustalać jaki rodzaj wiedzy i umiejętności może być potrzebny członkom organizacji.

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja to metody pozyskiwania pracowników i wybór spośród nich osoby która najlepiej spełnia wymagania organizacji i zatrudnienie jej na określonych warunkach pracy. Selekcja to proces gromadzenia informacji o kandydatach z zastosowaniem określonych technik wyboru. W praktyce zarządzania ZZL wypracowanych zostało bardzo wiele metod i technik rekrutacji i selekcji kandydatów, do najpopularniejszych należą:

- rekrutacja wewnętrzna;

- rekrutacja zewnętrzna (ogłoszenia w prasie i telewizji, agencje pośrednictwa pracy, staże absolwenckie itp.);

- direct search.

Polityka płacowa

Polityka płacowa, czyli zarządzanie wynagrodzeniami pracowników, obejmuje całość świadczeń, które firma może zaoferować pracownikowi, a jej celem jest pozyskanie oraz utrzymanie najlepszych na rynku pracowników. W skład wynagrodzenia wchodzić mogą: pensja, premie, dodatki, prowizje, płaca za prace w godzinach nadliczbowych. Do procesu wynagradzania pracownika zalicza się także inne świadczenia materialne i niematerialne takie jak:

- dodatki rzeczowe - samochód, laptop, telefon;

- opieka zdrowotna;

- kupony, bony i zniżki na usługi i towary;

- ubezpieczenia;

- nagrody;

- finansowanie kursów i szkoleń.

Funkcje oceny pracowników

Wiele firm decyduje się na prowadzenie systemu ocen efektywności pracowników, co pozwala im na kontrolowanie poziomu wydajności pracy i wprowadzanie ewentualnych zmian organizacyjnych. Podstawowe funkcje oceny pracowników wymieniane przez ekspertów to:

- funkcja informacyjna - pozwalająca uzyskać wiedzę na temat wartości pracownika i jego możliwych perspektyw zawodowych

- funkcja motywacyjna - czyli wykorzystanie oceny jako środka doskonalenia pracowników

- funkcja decyzyjna - czyli wykorzystywanie oceny jako podstawy do decyzji dotyczących awansów, szkoleń, planowania kariery itp.

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji

W ZZL nieodłącznie wpisuje się idea doskonalenia zasobów ludzkich poprzez ciągłe pogłębianie i poszerzanie umiejętności i kompetencji pracowników w celu wzrostu ich konkurencyjności i pełniejszego wykorzystania swojego potencjału. Jeden z podstawowych podziałów szkoleń różnicuje je na: szkolenia wstępne (wprowadzające w działalność przedsiębiorstwa i nowe kompetencje) oraz dokształcanie zawodowe (poszerzanie umiejętności w trakcie trwania stosunku pracy).

Radzenie sobie z konfliktami pracowniczymi

Przyczyny i podłoże konfliktów w miejscu pracy mogą być bardzo różne, wymienić można tutaj chociażby sprzeczność interesów pomiędzy współpracownikami, współzawodnictwo, różne systemy wartości, niewłaściwe metody zarządzania zespołem, brak jednoznacznego określenia kompetencji i zasad odpowiedzialności, niesprawny system wynagradzania, nieprawidłowa komunikacja i przepływ informacji. W procesie radzenia sobie z konfliktami ważna jest umiejętność ich rozwiązywania w sposób konstruktywny, który pozwoli na wyciągnięcie wniosków i utrwalenie więzi organizacyjnych.

Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi czy inaczej human resources management jest niezwykle szeroka i ciekawa, jest to również dziedzina przechodząca obecnie dynamiczny rozwój dlatego osoby się nią zajmujące powinny stale doskonalić swoją wiedzę i na bieżąco śledzić światowe trendy w tym zakresie.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy