Jak można ukarać pracownika?

Praca     dodano 2016-08-30
ocena

Aktem prawnym, który reguluje kwestię przyznawania pracownikowi kar porządkowych, jest Kodeks ptacy. Dopuszcza on trzy rodzaje kar porządkowych: upomnienie, naganę i karę pieniężną.

Jak można ukarać pracownika?

photoxpress.com

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w czasie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować kary:

- upomnienie, nagana - musi wówczas zostać spełniona następująca procedura. Należy to zrobić w formie pisemnej. W dokumencie powinny znaleźć się informacje, dotyczące rodzaju naruszenia obowiązków pracowniczych oraz data zaistnienia takiej sytuacji. Poza tym powiadomienie o możliwości odwołania się pracownika oraz wskazanie terminu, w którym można złożyć pisemny sprzeciw.

W Polsce wynosi on 7 dni od chwili otrzymania kary. Z kolei pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od daty zawiadomienia o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Upomnienie i nagana to dokumenty, które trafiają do akt osobowych pracownikach.

- kara pieniężna - może zostać przyznana za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Kodeks Pracy reguluje kwestię jej wysokości. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

Często stosowaną formą dyscyplinowania pracowników przez pracodawców są ostrzeżenia. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zwrócenie uwagi pracownikowi, który w opinii pracodawcy nie wykonuje w odpowiedni sposób swoich obowiązków.

Zdarzyło Wam się zostać ukaranym przez pracodawcę? W jaki sposób? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Zarobki w Kanadzie

Zarobki w Kanadzie

Redakcja / 2015-01-23 13:09:55

Ile zarabia biegły sądowy?

Ile zarabia biegły sądowy?

Redakcja / 2015-02-17 03:11:45

Analiza SWOT - co to jest?

Analiza SWOT - co to jest?

Karolina Wyszogrodzka / 2011-06-27 14:58:21

Audyt kariery - co to jest?

Audyt kariery - co to jest?

Szczepan Spis / 2010-12-20 11:28:39