Zabezpieczanie tajemnic przedsiębiorstwa

Praca    
ocena

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi liczyć się z ryzykiem zatrudnienia nieuczciwej osoby, która będzie miała zamiar „wynieść” informacje czy dane przetwarzane w firmie lub wykorzystać efekty pracy innych osób do własnych celów. Warto zatem pomyśleć o zabezpieczeniu swoich interesów przed działalnością konkurencyjną, jak też przed nieetyczną postawą.

Zabezpieczanie tajemnic przedsiębiorstwa

photoxpress.com

Każdy pracodawca może uzależnić zatrudnienie pracownika od zawarcia umowy dotyczącej zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy lub umowy dotyczącej zakazu obowiązującego po ustaniu zatrudnienia. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy unormowany jest w art. 1011 § 1 K.p.

Zgodnie z tym uregulowaniem, w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Z tytułu zawarcia z pracownikiem takiej umowy nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.

Umowa o zakazie konkurencji

Natomiast z pracownikami mającymi dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, możliwe jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 K.p). Zgodnie z przepisami umowa taka musi określać czas obowiązywania zakazu oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy (nie mniej niż 25% wynagrodzenia).

Umowny zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej musi dotyczyć wyłącznie zakresu działalności pracodawcy. Umowa o zakazie konkurencji nie może zatem zawierać postanowień, które dotyczyłyby działalności z innego zakresu. W razie naruszenia przez byłego pracownika zobowiązań wynikających z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, pracodawca może dochodzić od niego zapłaty odszkodowania za poniesione z tego powodu szkody.

Przykład klauzuli o zakazie konkurencji

W czasie stosunku pracy, jak też po jego ustaniu, Pracownik zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których wiedzę powziął w związku z wykonywaniem pracy na rzez Pracodawcy. Dotyczy to w szczególności: danych prawnych oraz finansowych Pracodawcy, stosowanych zasad wynagrodzenia, listy klientów, treści korespondencji, oraz innych informacji oraz dokumentów, o których wiedzę Pracownik powziął przy wykonywaniu pracy na rzecz Pracodawcy. Wszelkie dokumenty, z którymi kontakt miał Pracownik podczas lub w związku z wykonywaniem pracy na rzecz Pracodawcy, stanowią wyłączną własność Pracodawcy i nie mogą być w jakikolwiek sposób utrwalane, kopiowane, przesyłane albo w inny sposób udostępniane nieupoważnionym przez Pracodawcę osobom trzecim. Opisany w niniejszym paragrafie obowiązek jest nieograniczony w czasie. Jego naruszenie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będzie traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracownika.”

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy