Praca   (499 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

0     3490     Ewelina Paździora

Szkolenie pracowników może być finansowane z różnych źródeł. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji. Jest to jeden z...

Jak napisać skargę do PIP?

Jak napisać skargę do PIP?

Joanna Kurylonek

0     603

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Emilia Klima

0     721

Jakie prawa ma pracownik w Unii Europejskiej?

Jakie prawa ma pracownik w Unii Europejskiej?

Ewelina Paździora

0     708

Fundraiser - kto to, na czym polega praca?

Fundraiser - kto to, na czym polega praca?

Katarzyna Aleksandrzak

0     1280

Jakie kary grożą za zatrudnianie na czarno?

Jakie kary grożą za zatrudnianie na czarno?

Ewelina Paździora

0     2072

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1019     Ewelina Paździora

Podróż służbowa jest wykonaniem przez pracownika polecenia służbowego pracodawcy. Pracownik pieniądze na odbycie podróży służbowej może otrzymać ryczałtem lub żądać zwrotu dodatkowo...

Uprawnienia inspektora PIP

Uprawnienia inspektora PIP

Ewelina Paździora

0     729

Jak dostać pracę w komisji wyborczej?

Jak dostać pracę w komisji wyborczej?

Ewelina Paździora

0     614

Zmiany w ustawie o PIP - 2011 r.

Zmiany w ustawie o PIP - 2011 r.

Ewelina Paździora

0     765

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Ewelina Paździora

0     3490

Przerwa w pracy dla matki karmiącej

Przerwa w pracy dla matki karmiącej

Ewelina Paździora

0     816

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych

Ewelina Paździora

0     699

Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

0     1048       Ewelina Paździora


Czy pracodawca może odmówić przyjęcia mandatu od PIP?

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia mandatu od PIP?

0     1309       Ewelina Paździora


Wypadek przy pracy - definicja

Wypadek przy pracy - definicja

0     725       Ewelina Paździora


Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy - prawo pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy - prawo pracy

0     874       Ewelina Paździora


Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy

0     601       Ewelina Paździora


Zadania i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy

Zadania i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy

0     589       Ewelina Paździora


Co powinna zawierać skarga do PIP?

Co powinna zawierać skarga do PIP?

0     1038       Ewelina Paździora


Skarga do PIP - kto może złożyć, jak napisać?

Skarga do PIP - kto może złożyć, jak napisać?

0     1649       Ewelina Paździora


Delegacja zagraniczna - zasady

Delegacja zagraniczna - zasady

0     785       Ewelina Paździora


Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1019       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23     strona 17 z 23 

Ostatnie dyskusje


Dzień dobry! Jesli poszukujecie pracowników ze wschodniej granicy, poleccam EUROINTEGRACJA PL SP Z O O Nasza stronka: http://www.eintegracija.pl/
~Agata / 2018-02-09 18:34:50

Witam serdecznie! Czy ktoś z Was orientuje się ile zostanie na życie rodzinie z 3 dzieci (5, 4 i rokczek). Przy zarobkach około 70000 brutto dolarów na miesiąc? Region Mississauga Toronto. Da radę z tego wyżyć?
~Marzena / 2017-10-07 13:12:32

Nie jest- pojechać i zarabiać 810 Reali?
~rash / 2017-09-21 22:14:42

Jestem emerytem ze stażem 45 lat w swojej dziedzinie, z doktoratem, wieloletnia praca naukową i dydaktyczną, dyrektorowaniem działowi rozwoju i wdrożeń w dużej firmie działalnością w europejskich instytucjach normalizacyjnych. Oceniam (w Brukseli) projekty europejskie no i od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą. Przy stawce godzinowej 45zł działalność biegłego traktuję trochę jako rozrywkę ( pisma procesowe radców prawnych) a trochę jako działalność społeczną na rzecz podnoszenia standardów w branży. Gdy jadę 350 km na przesłuchanie do Warszawy to sąd łaskawie płaci mi za jedną godzinę spędzoną na sali sadowej (45zł) chociaż na taką wycieczkę tracę cały dzień.
~Shankar / 2017-08-21 09:33:30

Detektyw w USA zarabia 87 tysi rocznie.
~realista / 2017-06-29 20:44:15

Co za lukier - czy naprawdę te pełne słodyczy peany ku czci, okropne frazesy - mogą stanowić mogą poważną i wiarygodną rekondację?
~Mirella / 2017-03-21 13:06:51