Dziennik budowy - co to jest, co zawiera i jak wypełnić?

Budowa domu    
ocena
Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem przy budowie domu. Zostaje on wydany na wniosek inwestora wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zaś do obowiązków kierownika budowy (lub samego inwestora – gdy stanowienie kierownika budowy nie jest konieczne) należy jego uzupełnianie poprzez dokonywanie wpisów o kolejnych etapach prowadzonych prac.

Dziennik budowy - co to jest, co zawiera i jak wypełnić?

sxc.hu

Istnieją także dzienniki rozbiórki czy montażu, do których stosuje się te same przepisy.

Najpierw należy podkreślić, że dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, który potwierdza przebieg robót budowlanych oraz zdarzenia i okoliczności, zachodzące w toku wykonywania tych robót. Dziennik budowy jest wydawany przez Starostwo Powiatowe za opłatą.1 Uzupełnianie dziennika budowy jest dokonywane najczęściej przez kierownika budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – przez inwestora. Do ich obowiązków należy przechowywanie przez cały czas trwania robót budowlanych dokumentów, które stanowiącą podstawę ich wykonania, a także udostępnianie tych dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów w czasie przeprowadzanej kontroli.2

Właściwe prowadzenie dziennika budowy jest konieczne do późniejszego odbioru domu i możliwości nadania mu numeru administracyjnego. Zgubienie, brak lub zniszczenie dziennika budowy są kłopotem zwłaszcza dla inwestora, gdyż brak dziennika budowy w czasie kontroli skutkuje na początek nałożeniem kary grzywny.3

Jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac na budowie należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Należy wpisać do niego osoby, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna nad przebiegiem robót budowlanych. Osoby te muszą potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.4

Dziennik budowy na stronie tytułowej zawiera numer, na podstawie którego należy go przyporządkować do określonej kategorii budynków. Najpowszechniejszy jest „Dziennik budowy dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych”. Następnie strona tytułowa określa szczegółowy numer (indywidualny) dziennika budowy, datę jego wydania oraz liczbę stron. Ponadto znajdują się tam informacje dotyczące: rodzaju i adresu budowy, nazwa i adres inwestora, nr pozwolenia na budowę i daty jego udzielenia, a także organ, który wydał dokument.

W dzienniku budowy zawarte są informacje:

- dotyczące wykonawców robót budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne na budowie
- oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
- opis czynności podstawowych przy rozpoczęciu robót (czynności przygotowawcze, przekazanie placu budowy, wyznaczenie punktów przez geodetę, zgodność terenu z założeniami projektu budowlanego itp.)
- stwierdzenie zdatności obiektu do użytkowania przez upoważniony prawem organ
- najistotniejsza część dziennika budowy, czyli wpisy dotyczące realizacji przebiegu robót budowlanych (data oraz zakres prac wykonywanych na budowie, np. rozpoczęcie prac związanych z wykończeniem więźby dachowej itp.)
- protokoły odbioru poszczególnych instalacji w budynku – przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej itp.

Posiadanie prawidłowo uzupełnionego dziennika budowy ułatwia procedurę administracyjną związaną z odbiorem budynku. Aby zgodnie z przepisami prawa dokonać „odbioru” obiektu, należy złożyć w Starostwie Powiatowym zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (ewentualnie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie). Załącznikiem do zawiadomienia i wniosku jest oryginał dziennika budowy.5

W sytuacji, gdy dziennik budowy zaginął lub został zniszczony – nie należy czekać. W takim wypadku należy złożyć pismo do właściwego starosty, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę z wnioskiem o wydanie nam (odpłatnie) kolejnego tomu dziennika budowy. Po otrzymaniu dokumentacji kierownik budowy wypełnia i uzupełnia początkowe strony dziennika dotyczące wykonawców i osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierowników, inspektorów i innych). Nie wolno dokonywać wpisów do dziennika budowy z datą wsteczną, gdyż stanowi to przestępstwo.

Czy prowadziliście kiedyś dziennik budowy? Co sprawiało Wam najwięcej trudności? Podzielcie się opiniami!

1. Art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 46 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3. Art. 94 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4. Art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5. Art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane

OCENA
2.33
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =