Formalności po zakończeniu budowy - dokumenty

Budowa domu    
ocena

Zakończenie budowy wymaga od inwestora dopełnienie wielu formalności. Wiele zależy od tego, jaki charakter miała określona inwestycja - czy był to dom jednorodzinny, czy raczej hala produkcyjna lub budynek wielorodzinny. Mieszkanie w budynku, który nie został odebrany zgodnie z przewidzianą procedurą - grozi nałożeniem kary finansowej. Jeżeli zaś chodzi o rozpoczęcie dostaw mediów - energii, wody, ciepła lub gazu może ono nastąpić jeszcze na potrzeby budowy.

Wówczas wystarczy okazanie wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożeniem wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestor musi zgromadzić następujące dokumenty, które następnie musi przedstawić w starostwie powiatowym:

- protokół odbioru przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), który musi zostać wydany przez kominiarza z odpowiednimi uprawnianymi i po dokonaniu przeglądu i sprawdzenia szczelności i poprawności wykonania tych przewodów;

- protokół odbioru instalacji elektrycznej - wystawiany przez elektryka posiadającego uprawnienia do dokonania takiego odbioru i sporządzenia protokołu. W treści protokołu, po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów muszą znaleźć się wyniki pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- jeżeli dom jest wzniesiony i wyposażony w dodatkowe instalacje, inwestor musi dokonać ich odbioru. Zatem w zależności od charakteru budowy i urządzeń z nią związanych inwestor musi uzyskać np. protokół szczelności kolektora deszczowego czy też protokół badania nawierzchni drogi, tj. szczelność masy asfaltowej, przyczepność nawierzchni.

- kolejny krok to protokoły odbiory samych przyłączy mediów:

a) energetycznego;

b) wodociągowego;

c) kanalizacyjnego;

d) gazowego;

e) ciepłowniczego;

f) innego (w zależności od specyfiki zainstalowanych urządzeń, np. próba ciśnieniowa kotła c.o.) ;

- następnym ważnym dokumentem jest tzw. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, jaką wykonuje geodeta. Dotyczy ona oddawanego do odbioru budynku - z zaznaczeniem na mapce przebiegu przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza energetycznego, przyłącza gazowego oraz uwzględniająca usytuowanie budynku oraz jego otoczenia;

- załącznikiem graficznym do zawiadomienia powinna być również kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki, na której został posadowiony budynek;

- kolejnym krokiem jest uzyskanie przez inwestora świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, którego kserokopię należy dołączyć do treści zawiadomienia o zakończeniu budowy (wniosku wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie);

- za załącznik należy również uznać kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (dotyczy zmian nieistotnych) dokonanymi podczas wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis;

- kopia dziennika budowy - oczywiście po upewnieniu się, że wszystkie wpisy zostały w nim zamieszczone prawidłowo;

- oświadczenia kierownika budowy oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa - zwłaszcza zaś informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych pomieszczeń, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. [1]

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac budowlanych nastąpiły zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę - wówczas do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy będziemusiało zawierać kolejne niezbędne elementy - mianowicie, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie właściwego wniosku (zawiadomienia) o zakończeniu budowy. Prawo budowlane przewiduje milczącą zgodę organu nadzoru budowlanego w sytuacji, gdy nie stwierdzi on, aby zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę albo przepisów prawa. [2] Na ewentualne dokonanie powyższych ustaleń i wypowiedzenie się w tej kwestii organ ma 21 dni, potem inwestor może zamieszkać w domu.

W przypadku złożenia wniosku (jeżeli taka procedura jest konieczna - w sytuacji, gdy obiekt nie jest domem jednorodzinnym lub gdy przy budowie domu jednorodzinnego wprowadzono zmiany w projekcie) o udzielenie zgody na użytkowanie- inwestormusi liczyć się z kontrolą obiektu przez powiatowy nadzór budowlany. Zgodnie z ustawą, właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. [3]

Należy dodatkowo wskazać, że możliwe jest zamieszkanie wcześniej w nieskończonym jeszcze domu - bez narażenia się na sankcję karną za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego. Zgodnie z przepisami, w wyjątkowych sytuacjach przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego może nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych - jeżeli inwestor zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy wystąpi z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i otrzyma w tym zakresie pozytywną decyzję.

 

 

Źródła:

[1] Art. 57 ustawy Prawo budowlane

[2] Art. 54 ustawy Prawo budowlane

[3]  Art. 59 a ust. 1 ustawy prawo budowlane

Mieliście jakiekolwiek problemy z dopełnieniem formalności po zakończeniu budowy? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =