Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Budowa domu    
ocena

Jakie działania należy podjąć by zrealizować marzenie o posiadaniu własnego domu? Pierwszym krokiem jest nabycie nieruchomości nadającej się pod zabudowę i uzyskanie do niej tytułu własności. Działka musi mieć w planie zagospodarowania przestrzennego status – budowlana. Tylko wtedy będziemy mogli rozpocząć na niej budowę domu. Jeżeli działka takiego statusu nie ma, należy udać się do gminy i uzupełnić formularz wniosku o jej przekształcenie. Dokonując zakupu gruntu warto złożyć od razu wniosek do sądu rejonowego o wpis do księgi wieczystej naszego prawa własności.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

photoxpress.com

Większość ludzi najpierw wybiera projekt wymarzonego domu, który ma stanąć na działce. Jest to zrozumiałe, gdyż konkretny projekt musi zostać przedstawiony przy staraniu się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przed zapłaceniem za konkretny projekt warto jeszcze zajrzeć do gminy, sprawdzić, czy nie istnieją szczególne wymagania dotyczące np. dopuszczalnej konstrukcji dachu. Standardowym dachem jest dach dwuspadowy, a nasz zaprojektowany dom ma dach o konstrukcji czterospadowej – warto zapytać w gminie, czy taki projekt może powstać na jej terenie. Planowanie przestrzenne terenu wyznacza bowiem pewne standardy estetyczne, które mają zapewnić harmonijną zabudowę i jednolity krajobraz. Problem powyższy dotyczy zwłaszcza domów o konstrukcji nietypowej, innowacyjnej. Następnym krokiem będzie siedziba Starostwa Powiatowego, na terenie którego nasz dom ma zostać wybudowany. Właśnie tam należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego jest niezbędne dla rozpoczęcia prac nad budową domu. Wzór wniosku jest określony urzędowo i można go dostać w siedzibie Starostwa Powiatowego. Często na stronach internetowych starostwa można znaleźć gotowe wzory wniosków przygotowane do wydruku. Złożenie wniosku wiąże się z uiszczeniem odpowiednich opłat skarbowych (tzw. „znaczków”). We wniosku należy podać szczegółowe dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko/nazwę instytucji oraz adres). Ponadto przy wypełnianiu wniosku należy wskazać nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki. Wszelkie mapy oraz informacje dotyczące adresu geodezyjnego terenu inwestycji można uzyskać od razu w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącza się oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wzory wniosków i oświadczenia zostały określone przez Ministra Infrastruktury w rozporządzeniu (1).

Termin wydania pozwolenia na budowę wynosi 65 dni i liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony można spokojnie zgłosić się po do wydziału Architektury i Budownictwa i złożyć tam Dziennik Budowy. Podlega on zarejestrowaniu.

Co jednak w przypadku gdy otrzymana przez nas decyzja jest odmowna? Od decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę można się odwołać w terminie 14 dni od jej doręczenia. Organem, do którego wnosi się odwołanie jest właściwy dla danego powiatu Wojewoda. Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym, zostanie on Wojewodzie przekazany.
Jeżeli chcemy poznać szczegóły można zajrzeć na stronę Ministerstwa Infrastruktury. Dostępne tam dokumenty i wskazówki mogą okazać się pomocne.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR
..........................................                                                                ......................................
(nr rejestru organu                                                                             (miejscowość i data) właściwego do wydania
pozwolenia)
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ1
..................................................................................................................................................
(nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia)
Inwestor:
..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)
na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę1:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)
Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączam1:
1)cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
2)oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3)decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4)specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane,
5)postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane,
6)upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.
.....................................................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołączam1:
1)zgodę właściciela obiektu,
2)szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3)opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4)opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5)pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
6)w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
7)upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.
.....................................................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)
______________________
1 Niepotrzebne skreślić.Źródła:
1)R ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r).

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =