Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu?

Budowa domu    
ocena
Odbiór budynku mieszkalnego poddany jest określonej procedurze w zależności od jego wielkości. Najprościej jest przeprowadzić odbiór domu jednorodzinnego. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych przed przystąpieniem do ich użytkowania konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakończenie prac budowlanych oraz odbiór budynku, a także nadanie we właściwym urzędzie gminy numeru administracyjnego budynku stanowi zwieńczenie budowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu?

sxc.hu

Na zakończenie prac budowlanych w przypadku każdego obiektu mieszkalnego należy wynająć geodetę, który dokona ostatecznego wyznaczenia budynku w terenie po jego wybudowaniu. Jest to tzw. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, obejmująca położenie budynku na gruncie. Nawet w przypadku budynków, na wybudowanie których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę (tylko zgłoszenie), może zostać nałożony na inwestora powyższy obowiązek.1

Odbiór domu jednorodzinnego odbywa się przez złożenie w starostwie (a także powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego) zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Do zawiadomienia należy dołączyć następujące dokumenty:

- oryginał dziennika budowy – stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych (a także zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania prac), wypełniony przez osoby, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.2
- pisemne oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa
- pisemne oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania w czasie budowy z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – o doprowadzeniu ich do należytego stanu
- do dokumentacji należy dołączyć również oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
- protokoły badań i sprawdzeń instalacji, między innymi opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku
- protokół z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z mapką, na której zaznaczony jest budynek i jego usytuowanie w stosunku do powierzchni działki
- potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych
- kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy budynku mieszkalnego
- jeżeli w czasie budowy zostały wprowadzone zmiany w projekcie budowlanym (które w sposób istotny nie odbiegają od zatwierdzonego projektu), należy dodatkowo dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.3

W takim przypadku także oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

W przypadku domu jednorodzinnego jest to koniec formalności – po dokonaniu takiego zawiadomienia można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.4

Gdy odbiór ma dotyczyć budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy złożyć wniosek (a nie zawiadomienie!) o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Wniosek składa inwestor, który jest obowiązany dołączyć do niego wszystkie wskazane powyżej dokumenty, takie jak w zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Dodatkowo jednak inwestor powinien:

- złożyć oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – inwestor powinien zawiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Brak odpowiedzi ze strony tych organów oznacza brak uwag z ich strony.
- wiedzieć, że złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jest jednoznaczne z wezwaniem właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

Obowiązek uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dotyczy wyłącznie określonych rodzajów obiektów:
- budynków mieszkalnych innych niż dom jednorodzinny i domek letniskowy
- sportu i rekreacji
- użyteczności publicznej (galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze)
- budynków kultu religijnego
- budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej (szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze)
- budynków administracji publicznej.

Czy mieliście jakieś problemy ze skompletowaniem dokumentów potrzebnych do odbioru domu? Czekamy na Wasze komentarze!

1 Art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 57 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 45 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
2.60
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =