Odbiór budowy domu

Budowa domu    
ocena

Odbiór budowy domu oznacza dla inwestora konieczność załatwienia wielu formalności. Procedura odbioru budowy domu polega na zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, protokołów odbioru poszczególnych instalacji oraz zawiadomienia starosty o zakończeniu budowy.

Zgodnie z prawem nie można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę, jeżeli inwestor nie zawiadomi właściwego organu o zakończeniu budowy. Owszem, co prawda możliwe jest zamieszkanie wcześniej w nieskończonym jeszcze domu - bez narażenia się na sankcję karną za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego. Zgodnie z przepisami, w wyjątkowych sytuacjach przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego może nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych - jeżeli inwestor zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy wystąpi z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i otrzyma w tym zakresie pozytywną decyzję.

Moment złożenia takiego zawiadomienia zależy od inwestora - musi on pamiętać, że jeżeli na terenie budowy przez 3 lata nie są prowadzone żadne prace - wówczas pozwolenie na budowę wygasa i inwestor musiałby się starać o nowe pozwolenie. Oprócz tego - jeżeli nie dopełnimy formalności -  nie można korzystać i mieszkać w domu, który nie został oficjalnie odebrany, gdyż grożą za to kary finansowe, jakie nakłada powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. W takiej sytuacji za moment zakończenia budowy należy przyjąć chwilę, w której inwestor złoży zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Po zgłoszeniu zawiadomienia organ właściwy w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia musi zająć odpowiednie stanowisko - jeżeli nie zgłosi w tym czasie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej - wówczas inwestor może przystąpić do użytkowania budynku. Na ewentualne wypowiedzenie się w zakresie wyrażenia sprzeciwu na odbiór  organ ma 21 dni - przy czym brak wypowiedzenia się w tej sprawie oznacza zgodę organu na użytkowanie obiektu (zgodę milczącą, konkludentną).

Zawiadomienie o zakończeniu jest formularzem, który można pobrać w starostwie i po jego wypełnieniu oraz dołączeniu odpowiednich dokumentów - złożyć na dzienniku podawczym w odpowiednim wydziale. Zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

- oryginał dziennika budowy;

- oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa - zwłaszcza zaś informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych pomieszczeń;

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

- protokoły badań i sprawdzeń - chodzi tutaj np. o odbiór instalacji dymowo-wentylacyjnej wykonanej przez kominiarza czy protokół odbioru instalacji elektrycznej wykonany i podpisany przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - wykonany przez geodetę szkic usytuowania budynku i jego otoczenia;

- potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy - np. kanalizacji, dowodu zainstalowania wodomierza, itp.;

- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

Uzyskanie każdego z tych dokumentów wiąże się z dodatkowymi opłatami, które nie są niestety niskie. Inwestor jest obowiązany uzupełnić wyżej wymienione dokumenty wymienione, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości. [1]  Po zakończeniu postępowania - dokumenty są zwracane inwestorowi.

Powyższy scenariusz jest tzw. scenariuszem optymistycznym, gdy nie ma żadnych uchybień wykonawczych i wszystkie elementy z pozwolenia na budowę znajdują odzwierciedlenie w stanie faktycznym. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac budowlanych nastąpiły zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę - wówczas do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy będzie  musiało zawierać kolejne niezbędne elementy - mianowicie, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Z powyższego wynika jasno, że prawnie skuteczne jest wyłącznie zawiadomienie o zakończeniu budowy w stosunku do domu (obiektu budowlanego) wybudowanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę lub ze zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od tych warunków. Co jednak w sytuacji, gdy większa część inwestycji została zrealizowana zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę - jednakże poza tym zostały wprowadzone na etapie prac istotne odstępstwa. W takim wypadku zgłaszając zawiadomienie o zakończeniu budowy należy zaznaczyć te istotne zmiany. W takiej sytuacji inwestor musi liczyć się z tym, że organ zgłosi sprzeciw - gdyż zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. Wówczas inwestor musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie (procedura inna i bardziej skomplikowana niż zawiadomienie o zakończeniu budowy), co wiąże się z kontrolą powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. [2]

 

 

Źródła:

[1] Art. 57 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

[2]  Art. 55 pkt. 2 Ustawy prawo budowlane

Mieliście problemy ze składaniem formalności odnośnie odbioru budowy domu? Opiszcie w komentarzach jak sobie z nimi poradziliście.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =