Zgłoszenie ocieplenia budynku

Budowa domu    
ocena

Ocieplenie budynku należy do robót budowlanych, na wykonanie których pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Nie zmienia to faktu, że należy dokonać zgłoszenia planowania wykonanych robót jeszcze przed ich rozpoczęciem. Formalności związane z prawidłowym dokonaniem zgłoszenia są określone w ustawie Prawo budowlane.

Zgodnie z orzecznictwem, „remont jest kategorią robót budowlanych, która zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy remont wymaga jednak zgłoszenia właściwemu organowi. Jeżeli takiego zgłoszenia skutecznie nie dokonano to pozwala to zakwalifikować wykonane roboty jako przypadek samowoli budowlanej”. [1] Podstawą prawną dla obowiązku zgłoszenia ocieplenia budynku jest art. 30 ust.1 pkt. 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt. 4 - który określa wykonanie prac podlegających zgłoszeniu jako -docieplenie budynków o wysokości do 12 m. Należy zatem przyjąć, że ocieplenie (czy też docieplenie) budynków wyższych niż 12 m będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie zamiaru wykonania ocieplenia budynku do wysokości 12 m należy złożyć do Starostwa Powiatowego właściwego dla położenia nieruchomości, którą zamierzamy ocieplić. W zgłoszeniu należy, zgodnie z ustawą, określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Załącznikami do zgłoszenia są:

- obowiązkowo oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (gdyż zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego zgłoszenie lubpozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);

- ponadto, odpowiednie szkice i rysunki określające budowę, roboty budowlane - w zależności od potrzeb, gdyż dla każdego typu prac są niezbędne inne dokumenty projektowe;

- aktualną kopię mapy zasadniczej z zaznaczeniem projektowanej budowy, czy robót budowlanych;

- pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami, o ile taki obowiązek wynika z odpowiednich przepisów.

Jeżeli urzędnicy uznają, że inwestor powinien przedłożyć dodatkowo inny dokument - wydadzą w tym zakresie odpowiednie postanowienie zobowiązujące do uzupełnienia zgłoszenia oraz wyznaczają w tym zakresie odpowiedni termin, w którym należy dokumentację dostarczyć. Jeżeli braki w zgłoszeniu nie zostaną uzupełnione - starosta powiatowy zgłasza sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej). [2]

​Zgłoszenie do starostwa powiatowego zamiaru ocieplenia budynku należy dokonać odpowiednio wcześnie - gdyż starosta ma 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia do wniesienia od niego sprzeciwu. Dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, gdy właściwy organ nie wniesie w tym terminie, w drodze decyzji, sprzeciwu - można przystąpić do wykonywania robót budowlanych. [3] Prace nie mogą być rozpoczęte później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

W przypadku ocieplenia budynku nie powinno być problemu z dodatkową dokumentacją, czy sprzeciwem właściwego organu. Zgodnie jednak z ustawą, właściwy organ wnosi sprzeciw w formie decyzji administracyjnej w sytuacji, gdy:

- prace objęte zgłoszeniem są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (np. gdy budynek ma 13 m wysokości, gdy wraz z ociepleniem zamierzamy zmienić konstrukcję ścian nośnych czy dokonać wymiany dachu - zmieniając jego dotychczasowy kształt);

- gdy zgłoszone prace naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy (np. przeciwpożarowe);

- w przypadku, gdy planowane prace mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia - wówczas oprócz decyzji o sprzeciwie należy się spodziewać nałożenia w tej samej formie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia (jako dodatkowy warunek) - gdy np. elewacja budynku przylega bezpośrednio do drogi pub licznej i należy wstrzymać lub ograniczyć ruch na drodze na okres wykonywania prac związanych z dociepleniem budynku;

- także w sytuacji, gdy właściwy organ uzna, że zgłoszone prace mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytku - może być konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, pomimo tego, że ten typ prac podlega wyłącznie - co do zasady- reżimowi zgłoszenia.

Od każdej z tych decyzji można się skutecznie odwołać, składając odpowiednie pismo do organu wyższego szczebla - w tym wypadku do wojewody. Procedura wydawania decyzji oraz odwołania się od niej (a także jej skarżenia przed sądami administracyjnymi) określone są w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Kodeksie postępowania przed sądami administracyjnymi.

 

 

Źródła:

[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010 r., II OSK 1012/2009, LexPolonica nr 2341676

[2] Art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

[3] Art. 30 ust.5 ustawy Prawo budowlane

Mieliście jakieś problemy ze zgłoszeniem ocieplenia budynku? Opiszcie swoje doświadczenia w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =

Koszty ogrzewania mam wysokie z powodu braku ocieplenia budynku i nie wymienionych okien 30 letnich czy mogę ubigać się o zniżkę czynszu

~ niki / 2012-12-15 19:40:34
oceń komentarz: (0) (0)