Zgłoszenie remontu budynku gospodarczego

Budowa domu    
ocena

Remont budynku gospodarczego może w praktyce mieć różne postacie. Co do zasady, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, gdy łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki - zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 Ustawy prawo budowlane. Z uzyskania pozwolenia zwolnione są również prace polegające na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków - w myśl art. 29 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane.

Zgłoszenie remontu budynku gospodarczego

photoxpress.com

Zatem remont budynku gospodarczego, niezależnie od jego powierzchni zabudowy, podlega obowiązkowi zgłoszenia w starostwie powiatowym. Ustawa za remont uznaje wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Z kolei definicja pojęcia „przebudowa” znajduje się w art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem należy przez nie rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Od tego, czy prace budowlane zaliczymy do remontu - czy przebudowy - zależy, czy inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę (przebudowę) lub wystarczy, że dokona odpowiedniego zgłoszenia w starostwie powiatowym. Remontem będą prace, które nie polegają „na budowie nowego obiektu, ale na remoncie budynku gospodarczego, w ramach którego dokonano wymiany zniszczonych desek stanowiących obicie ścian zewnętrznych budynku oraz wymiany pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową.” [1]

Wbrew pozorom problematyczne jest wyznaczenie granicy remontu i przebudowy, która może już wymagać uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z wyrokiem NSA: „remont jest kategorią robót budowlanych, która zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy remont wymaga jednak zgłoszenia właściwemu organowi. Jeżeli takiego zgłoszenia skutecznie nie dokonano to pozwala to zakwalifikować wykonane roboty jako przypadek samowoli budowlanej”.[2] Mimo wyraźnych wskazówek w orzecznictwie nadal pojawiają się wątpliwości co do pojęcia remontu. Remont należy odróżnić od tzw. „bieżącej konserwacji”, która jest wykonywana na bieżąco w zakresie z pewnością węższym niż remont. Pozwolenie na budowę jest nieraz wymagane w przypadku remontu, jeżeli uznać, że remont dotyczy konstrukcji budynku, np. wyburzenia ściany konstrukcyjnej. Poza pojęciami „bieżącej konserwacji” oraz „remontu” w orzecznictwie występuje także pojęcie „przebudowy” - będzie to np. zlikwidowanie okien na jednej ścianie, wybicie otworów okiennych i zamurowanie okien na innej ścianie. [3]

Należy uznać, że „jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po innym obiekcie budowlanym, który uległ zniszczeniu, inwestor dokonuje nie remontu, lecz odbudowy”. [4]

Remont budynku gospodarczego, w znaczeniu podanym powyżej podlega obowiązkowi zgłoszenia do starostwa powiatowego. Zgłoszenie zamiaru wykonania remontu należy złożyć do Starostwa Powiatowego właściwego dla położenia nieruchomości, którą zamierzamy remontować. W zgłoszeniu należy, zgodnie z ustawą, określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Załącznikami do zgłoszenia są:

- obowiązkowo oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (gdyż zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego zgłoszenie lubpozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);

- ponadto, odpowiednie szkice i rysunki określające budowę, roboty budowlane - w zależności od potrzeb, gdyż dla każdego typu prac są niezbędne inne dokumenty projektowe;

- aktualną kopię mapy zasadniczej z zaznaczeniem projektowanej budowy, czy robót budowlanych,gdzie na mapie zostanie wskazany obiekt, którego zgłoszenie dotyczy;

- pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami, o ile taki obowiązek wynika z odpowiednich przepisów.

Jeżeli urzędnicy uznają, że inwestor powinien przedłożyć dodatkowo inny dokument - wydadzą w tym zakresie odpowiednie postanowienie zobowiązujące do uzupełnienia zgłoszenia oraz wyznaczają w tym zakresie odpowiedni termin, w którym należy dokumentację dostarczyć. Jeżeli braki w zgłoszeniu nie zostaną uzupełnione - starosta powiatowy zgłasza sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej). [5]

Zgłoszenie do starostwa powiatowego zamiaru remontu budynku gospodarczego należy dokonać odpowiednio wcześniej - gdyż starosta ma 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia do wniesienia od niego sprzeciwu. Dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, gdy właściwy organ nie wniesie w tym terminie, w drodze decyzji, sprzeciwu - można przystąpić do wykonywania robót budowlanych. [6] Prace nie mogą być rozpoczęte później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 


Źródła:

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 października 2010 r. II SA/Lu 410/2010, LexPolonica nr 2523090

[2] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010 r., II OSK 1012/2009, LexPolonica nr 2341676

[3] Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 1999 r.; IV SA 175/97.

[4] wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2001 r.; SA/Bk 852/2000; ONSA 2002/2 poz. 85

[5] Art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

[6] Art. 30 ust.5 ustawy Prawo budowlane

Czy w Waszej okolicy przeprowadzany jest aktualnie jakiś uciążliwy remont? Wypowiedzcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =