Zmiany w projekcie budowlanym

Budowa domu    
ocena

Zmiany w projekcie budowlanym co do zasady należy notyfikować właściwym organom przed ich wprowadzeniem, gdyż za każdym razem inwestor naraża się na wstrzymanie budowy czy uznanie jej za samowolę, co wiąże się z określonymi konsekwencjami. W zależności od tego, czego dotyczą zmiany w projekcie - istnieje konieczność ich zgłaszania zgodnie z odpowiednią procedurą wskazaną przez prawo budowlane.

Właściwe przepisy dotyczące tej procedury stanowią środek przeciwdziałania i jednocześnie likwidacji skutków ewentualnej samowoli budowlanej, polegającej na istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo budowlane - zgłoszeniu nie podlegają nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych warunków pozwolenia na budowę). W orzecznictwie NSA uznano przykładowo, że: „umieszczenie w ścianie dodatkowego otworu wentylacyjnego - niepołączonego z żadną instalacją wewnętrzną stanowi nieistotne odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę, niewymagające zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, w rozumieniu art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego.” [1] Do zmian uznanych za„istotne” na mocy ustawy należą:

- zmiany dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu;

- zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury; powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji;

- zmiany w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne;

- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, inaczej, niż zostało to przewidziane w projekcie budowlanym i treści pozwolenia.

A contrario należy uznać, że wszelkie inne zmiany - nie wymienione w powyższym zakresie zostały zwolnione z procedury zgłaszania istotnych zmian i odstąpienia od projektu budowlanego, a co za tym idzie - od konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. [2] Zmiany istotne wprowadzone do projektu budowlanego wymuszają na inwestorze rozpoczęcie procedury w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - która przebiega na takich samych zasadach jak postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Należy jednak pamiętać, że w ustawie brak jest szczegółowej definicji „istotnego odstąpienia”, co oznacza, że istotność odstąpienia od ustalonych w pozwoleniu zasad i warunków prowadzenia budowy ma charakter wyłącznie uznaniowy.

Istotne odstąpienie od projektu budowlanego zatwierdzonego w wydanym pozwoleniu na budowę - bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie tych zmian - będzie utożsamiane z samowolą budowlaną. Na skutek dokonania zgłoszenia - właściwy organ (starosta) uchyla dotychczasowe pozwolenie na budowę w zakresie zmian, w związku z potrzebą wydania w przypadku projektu zmienionego pozwolenia na budowę - takiego, które uwzględnia zmiany w projekcie, jakich zażyczył sobie inwestor. Postępowanie w sprawie wprowadzenia istotnych zmian do projektu budowlanego - jest prowadzone analogicznie do tego w celu uzyskania pozwolenia na budowę - jednakże dotyczy wyłącznie zmiany projektu lub innych warunków, nie zaś ponownej oceny całej inwestycji. Zmiany w projekcie (zmiany istotne) muszą zostać naniesione przez projektanta, mającego odpowiednie uprawnienia. Także do zadań właśnie projektanta należy ocena, czy zamierzone odstąpienie jest odstąpieniem istotnym - a następnie jest obowiązany do zamieszczenia w projekcie budowlanym rysunku i opisu istotnej zmiany (odstąpienia.). [3]

Do zgłoszenia zmiany należy rzecz jasna dołączyć zmieniony projekt - z uwagami i opisem naniesionym, przez projektanta - a także inne dokumenty, jeżeli potrzeba ich dołączenia wynika konkretnie z takiego a nie innego charakteru zmian. Wniosek o wydanie decyzji zmieniających w zakresie projektu i pozwolenia na budowę jest zbliżony do tego, jaki inwestor musiał złożyć przed uzyskaniem pozwolenia na budowę - także załączane już raz dokumenty, należy jeszcze raz przedłożyć.

Inwestor będzie miał obowiązek ponownie przedłożyć oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto, odesłanie do tej samej procedury powoduje, że - zgodnie ze stanowiskiem NSA - „stroną postępowania dotyczącego zmiany pozwolenia na budowę obok inwestora będzie właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania obiektu”. [4]

 

 

Źródła:

[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2008 r., II OSK 973/2007, LexPolonica nr 2083933

[2] Art. 36a ust. 1 Prawo budowlane

[3] Art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane

[4] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2007 r., II OSK 795/2006, LexPolonica nr 2573383

Byliście kiedyś w sytuacji, w której musieliście dokonywać zmian w projekcie budowlanym? Jak sobie poradziliście w tej sytuacji? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =