Dalsza nauka po szkole specjalnej

Edukacja    
ocena

Naukę w szkole specjalnej podejmują uczniowie posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej ze względu na niepełnosprawność. Ich również obejmuje obowiązek szkolny. Nauka po specjalnej szkole podstawowej jest kontynuowana w specjalnym gimnazjum. Dalej wyróżnia się specjalne szkoły zasadnicze, szkoły przysposabiające do pracy zawodowej, licea i szkoły policealne oraz technika.

Dalsza nauka po szkole specjalnej

photoxpress.com

Szkoły zasadnicze specjalne, przyjmujące uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, oferują naukę na kierunkach zgodnych z klasyfikacją zawodów oraz z wymaganiami rynku pracy. Celem edukacji przed przygotowanie młodzieży do konkretnej pracy zawodowej. Kształcenie podejmowane jest najczęściej w następujących zawodach: cukiernik, krawiec, kucharz, piekarz, ślusarz, stolarz. Nauka trwa z reguły trzy lata, a uczniowie zdobywają umiejętności podczas praktyk na terenach zakładów produkcyjnych oraz w pracowniach własnych szkoły. Młodzież podpisuje wtedy indywidualne z pracodawcami. Na koniec szkoły uczniowie po zdanym egzaminie otrzymują dyplom stwierdzający nabycie kwalifikacji.

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy zawodowej przeznaczone są dla młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym oraz znacznym oraz dla uczniów posiadających niepełnosprawności sprzężone. Nauka trwa trzy lata i prowadzi do uzyskania świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Celem edukacji nie jest więc tu zdobycie konkretnego zawodu, ale pomoc w osiągnięciu satysfakcjonującego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie oraz w kształtowaniu umiejętności. Po ukończeniu tej szkoły nie przewiduje się dalszej edukacji, ale możliwość zatrudnienia w warunkach chronionych.

Specjalne licea, szkoły policealne oraz technika są miejscem edukacji dla uczniów przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych ruchowo.

Ciągłość nauki zachowana jest przede wszystkim w Zespołach Szkół Specjalnych. W zespołach tych uczniowie po kolei pokonują etapy edukacyjne.

Celem edukacji specjalnej jest w efekcie końcowym przygotowanie do pracy zawodowej. Uczniowie uczestniczą w licznych warsztatach oraz zajęciach rewalidacyjnych stwarzających możliwość do aktywnego przygotowania się do życia społecznego. Większość młodzieży kończącej edukację specjalną może podjąć się pracy zawodowej, ale stanowisko pracy powinno być dostosowane. Nawet niepełnosprawni „Pierwszej Grupy Inwalidzkiej” mogą pracować. Za każdym razem decyzję podejmuje lekarz medycyny pracy.

Czy uważacie, że w Polsce oferta dalszego kształcenia specjalnego jest zadowalająca? Podzielcie się swoją opinią.

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Polecamy