Dofinansowanie nauki z Unii Europejskiej - czy jest możliwe?

Edukacja    
ocena

Wejście Polski w struktury unijne zaowocowało pojawieniem się nowych możliwości, z których mogą skorzystać wszelkiego rodzaju placówki badawcze, w tym uczelnie wyższe. Oprócz nawiązywania współpracy wiąże się to również z otrzymywaniem grantów na realizację projektów badawczych.

Po pierwsze, dofinansowanie można uzyskać, przygotowując wnioski do niektórych programów operacyjnych (m. in. Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Europejska Współpraca Terytorialna) czy regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw (RPO).

Po drugie, można skorzystać z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych, UE, który udziela m. in. informacji, dotyczących możliwości uzyskania finansowego wsparcia. Najważniejszym mechanizmem finansowania badań na poziomie europejskim jest 7. Program Ramowy (7PR). Dysponuje on ogromnym budżetem. W obecnym okresie programowania 2007-2013 jest to kwota w wysokości około 54 miliardów euro. W omawianym zakresie do najważniejszych celów należą:

- wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,

- zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,

- wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej,

- wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,

- zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,

- wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

Składa się on z następujących programów:

- program COOPERATION (WSPÓŁPRACA) - jego celem jest wpierania międzynarodowej współpracy w dziesięciu obszarach tematycznych;

- program IDEAS (POMYSŁY) - wspiera działania z pogranicza nauki z wszystkich dziedzin;

- program PEOPLE (LUDZIE) - chodzi o wzmacnianie kapitału ludzkiego w zakresie prowadzenia badan;

- program CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI) - obejmuje swoim zasięgiem wielu obszarów zainteresowania. Szczególny nacisk został położony na wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji;

- JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE) JRC - wspiera działania prowadzone przez państw członkowskie UE, które są finansowane ze środków europejskich w następujących dziedzinach: przemysł, rolnictwo, edukacja oraz ochrona środowiska;

-  EURATOM - przeznaczony do działań w ramach energetyki jądrowej.

Korzystaliście kiedyś z jakieś dofinansowania z funduszów UE? Przy jakiej okazji? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak