Europejski Fundusz Społeczny - co to, cele, zadania

Edukacja    
ocena

Europejski Fundusz Społeczny to jeden z funduszy strukturalnych, który powstał w 1957 roku jako narzędzie do realizowania polityki społecznej. To z jego środków finansowane są projekty mające na celu przede wszystkim przeciwdziałać bezrobociu i dbać o szeroko rozumiany rynek pracy. Należą do nich, m. in. różne formy aktywizacji zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Obecnie ramy funkcjonowania EFS wyznaczają następujące dokumenty: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 1999 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych (1260/99/WE).

W swoich działaniach EFS dąży do poprawy zatrudnialności, czyli zwiększenia szans obywateli państw członkowskich Unii na znalezienie pracy, a następnie utrzymanie jej. Szczególną uwagę zwraca się również na rozwój przedsiębiorczości w kontekście ułatwiania warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejnym elementem polityki zatrudnienia jest poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników. W praktyce realizacja tych postulatów przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy oraz uelastycznienie tego rynku. Mocno akcentowanym celem jest również dbałość o zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w ramach dostępu do rynku pracy.

Te programowe założenia te przekładane są na konkretne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inicjatywy te realizowane są na trzech poziomach. Pierwszy z nich skierowanych jest do określonych grup zawodowych (m, in. ułatwianie wejścia na rynek pracy, przekwalifikowanie, ustawiczna edukacja). Dotyczy to szczególnie tych, które są zagrożone bezrobociem. Na drugim poziomie mamy do czynienia ze analizowaniem otoczenia i wprowadzaniem zmian do szeroko rozumianego systemu społeczno-gospodarczego. Na trzecim poziomie podejmowane są próby zmiany świadomości społecznej, jeśli chodzi o kształtowanie rynku pracy i zachodzące na nim zmiany. Reasumując, EFS zakłada, że politykę zatrudnienia należy realizować w sposób całościowy, czyli taki, który stara się wprowadzać jak najwięcej rozwiązań, mogących poprawić sytuację na rynku pracy.

Realizacja założeń EFS obejmuje również uwzględnianie takich kwestii jak: rozwój lokalny, równość szans, rozwój społeczeństwa informacyjnego czy wcielanie w życie idei zrównoważonego rozwoju.

Co myślicie o EFS? Spełnia swoją rolą? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =

Polecamy