Jak uzyskać stypendium socjalne na studiach?

Edukacja    
ocena

W 2011 roku weszły w życie zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym. Jednym z celów tej noweli było zwiększenie puli przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów. Obecnie więcej środków będzie przeznaczanych na ten cel niż na stypendia za wyniki w nauce.

Jak uzyskać stypendium socjalne na studiach?

sxc.hu

Oto klika najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o szkolnictwie wyższym z kresie pomocy socjalnej dla studentów:

- funkcjonujące do tej pory stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe zostało zlikwidowane. W miejsce tych dwóch form pomocy wprowadzono jedno stypendium socjalne;

- wspomniane wyżej stypendium socjalne będzie można zwiększyć w sytuacji, gdy student stacjonarny zamieszka w domu studenckim lub innym obiekcie;

- powinno przybyć osób, którym uda się sięgnąć po pomoc, oferowaną przez swoją, macierzystą uczelnię. Wynika to z faktu wzrostu dochodu, który uprawnia do stypendium socjalnego. Kwota 602 zł netto na osobę w rodzinie do ok. 780 zł netto na osobę;

- za samodzielnego finansowo będzie mógł być uznany student, którego dochód netto przekroczy ok. 783 zł, a nie jak obecnie 1317 zł;

- wszystkie stypendia będą mogły być otrzymywane tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni – dotyczy to również stypendium rektora oraz stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, a także stypendium ministra;

- student (lub doktorant) może także ubiegać się o doraźną i bezzwrotną pomoc, czyli zapomogę. Jest ona przyznawana w sytuacji, gdy żak przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, do której doszło w wyniku zdarzeń losowych. Może to być śmierć najbliższego członka rodziny, nieszczęśliwy wypadek studenta (lub członka jego najbliższej rodziny) czy klęska żywiołowa. Pieniężnem zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta lub doktoranta. Przy staraniu się o zapomogę należy wypełnić odpowiedni wniosek i pamiętać o dostarczeniu dokumentów, które potwierdzą zaistnienie losowej sytuacji.

Czy uważacie, że wysokości stypendiów są wystarczające? A może powinno się je zmienić? Na jakie? Dajcie znać w komentarzu!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy