Jak zdobyć uprawnienia audytora energetycznego?

Edukacja    
ocena

Audytorstwo energetyczne można nazwać rodzajem specjalistycznego rzeczoznawstwa. W dużym skrócie obejmuje ono szeroko rozumianą analizę, której celem jest racjonalizowanie zużycia energii tak, aby zmniejszać koszty ogrzewania budynków. Osoba zajmująca się tym rzeczoznawstwem ocenia to przez pryzmat stanu budynku (np. materiały, z jakich został wykonany i jego parametry techniczne).

Jak zdobyć uprawnienia audytora energetycznego?

sxc.hu

- zawód audytora efektywności energetycznej wprowadziła ustawa o efektywności energetycznej. Jej zapisy regulują wiele kwestii, związanych z tym zagadnieniem. Określają, m. in. warunki, jakie musi spełnić osoba zainteresowania byciem audytorem. Do niezwykle ważnych należy również zapis nakładający na audytorów obowiązek ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). Warto zaznaczyć, że jest to zawód z przyszłością. Omawiana ustawa wprowadziła również zapisy, które celem jest poprawienie parametrów termoizolacyjnych budynków w Polsce do 2016 roku przy jednoczesnym obniżeniu opłat za ich ogrzewanie. W praktyce oznacza to, że klienci coraz częściej będą się zgłaszać do audytorów, prosząc o doradztwo czy opinie, np. kupując mieszkanie na rynku wtórnym;

- zgodnie z obowiązującym w tej dziedzinie ustawodawstwem osoba chcąca zostać audytorem musi spełnić następujące warunki. Po pierwsze, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Po drugie, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Po trzecie, ukończyła magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym. Po czwarte, odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 7. Po piąte, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej;

- w związku z tym przyszły audytor powinien ukończyć odpowiedni kurs lub udać się na studia podyplomowe. Celem obu form edukacyjnych jest przygotowanie słuchacza do opracowywania audytów efektywności energetycznej, obejmujących parametry ekonomiczne, technologiczne oraz organizacyjne. W przypadku studiów dyplomowych warto sprawdzić, czy uczelnia, która proponuje taką formę dokształcania posiada odpowiednie uprawnienia. Informację na ten temat można bez problemu znaleźć na stronach internetowych. Dobrze jest także przyjrzeć się kadrze naukowej, która m prowadzić zajęcia i doświadczeniu naukowemu w tej właśnie dziedzinie. Uwaga ta dotyczy również kursów. Tym bardziej, iż wiąże się one z dużym wydatkiem finansowym.

Czy byliście kiedyś na takim kursie? Czego się nauczyliście? Jakie były Wasze wrażenia? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =

Można tak samo znaleźć informacje na temat tego że opisane w artykule z 2015 r. wytyczne zostały zniesione wraz z nowelizacją Ustawy o efektywności energetycznej w październiku 2012 r., która uchyliła art. 29, mówiący o wymaganiach osoby sporządzającej audyt efektywności energetycznej ...

~ audytor / 2016-02-10 15:17:12
oceń komentarz: (0) (0)

Polecamy