Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Edukacja    
ocena

Tłumacz przysięgły to osoba, na której spoczywa duża odpowiedzialność, ponieważ jest osobą zaufani publicznego. Jego praca polega na wykonywaniu tłumaczeń przy jednoczesnym poświadczeniu, że jest ono zgodne z oryginałem. Oprócz tego można być tłumaczem ustnym.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

sxc.hu

- zgodnie z polskim ustawodawstwem, aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba spełnić następujące warunki. Po pierwsze, posiadać obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa. Po drugie, znać język polski. Po trzecie posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Po czwarte, nie być karaną za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Po piąte, ukończyć magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka. Po szóste, zdać egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski;

- jeśli chodzi o egzamin, to składa się on z dwóch części: pisemnej oraz ustnej (z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski). Można do niego przystąpić bez przedstawienia wszystkich wymaganych ustawą oświadczeń. Egzamin pisemny polega na przetłumaczeniu czterech tekstów w ciągu czterech godzin. Natomiast ustny obejmuje tłumaczenie konsekutywne i a vista czterech tekstów. Egzamin uważa się za zdany, gdy kandydat otrzymał min. 150 punkt na 200 możliwych z każdej z części. Jednak warunkiem przystąpienia do części ustnej, jest zaliczenie części pisemnej. Warto zaznaczyć, że w trakcie egzaminu pisemnego można korzystać jedynie ze swojego, własnego słownika. Część ustna nie przewiduje żadnych pomocy naukowych. Jeżeli egzamin zakończył się niepowodzeniem, to do kolejnego podejścia można przystąpić rok później. Poza tym nie przewidziano możliwości zwolnienia z egzaminu lub posiadania wymaganego w ustawie w wykształcenia;

- organizatorem egzaminu jest Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie należy zgłaszać chęć zostanie tłumaczem. Jeśli chodzi o koszty egzaminów, to ponosi je zainteresowana osoba. Wynosi on 800 złotych.

UWAGA!

Decydując się na zawód tłumacza przysięgłego należy być świadomym odpowiedzialności zawodowej. Może on zostać ukarany upamiętnieniem, naganą, zawieszeniem lub pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu. Są one odnotywane na liście tłumaczy i ulegają usunięciu dopiero po trzech latach.

Czy uważacie, że praca tłumacza przysięgłego jest trudna? Czy korzystaliście kiedyś z usług takiej osoby? Jakie były Wasze wrażenia? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy