Jakie są tytuły/stopnie naukowe w Polsce?

Edukacja    
ocena

Stopnie naukowe mogą nadawać tylko te podmioty (uczelnie wyższe i inne instytucje badawcze), które mają do tego prawo. Aby zdobyć te uprawnienia muszą one spełnić szereg warunków, wynikających z polskiego ustawodawstwa.

Jakie są tytuły/stopnie naukowe w Polsce?

sxc.hu

- należy pamiętać o tym, że mgr, mgr inż., licencjat i inż. są tytułami zawodowymi, a nie naukowymi. Posiadanie ich jest niezbędne do osiągnięcia kolejnych stopni (tym razem naukowych). Aby móc posługiwać się tym tytułem należy zaliczyć wszystkie semestry oraz napisać i obronić pracę magisterską;

- do stopni naukowych zaliczamy dr oraz dr habilitowanego – zgodnie z przepisami, aby zdobyć tytuł doktora należy:

- posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny,

- przedstawić i obronić rozprawę doktorską,

- zdać egzaminy doktorskie, obejmujące, podstawową dyscyplinę, związane z tematem rozprawy doktorskiej, przedmiot dodatkowy oraz nowożytny język obcy;

Doktorat składa się szeregu działań naukowych, które, m. in. obejmują wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, wyznaczenie recenzentów, przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony, przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Odbywa się on w dwóch trybach dziennym (bezpłatnym) oraz zaocznym (system płatny).

Oprócz tego w Polsce obowiązuje jeden tytułowy, czyli profesor zwyczajny (inaczej belwederski), nadawany przez Prezydenta RP. Jest nadawany przez prezydenta na mocy nominacji profesorskiej. Profesor nadzwyczajny jest stanowiskiem, na którym zatrudniony jest naukowiec na uczelni. Aby nim zostać należy mieć tytuł doktora habilitowanego. Zasięg władania ogranicza się do uczelni macierzystej.

UWAGA!

Od początku tego roku akademickiego obowiązywać będą zmiany, które wprowadzono do ustawy o szkolnictwie wyższym. W przypadku doktoratu trzeba będzie opublikować jeden artykuł naukowy w czasopiśmie ogólnopolskim. Procedura habilitacyjna została nieco uproszczona. Oceniany będzie cały dorobek naukowy, a nie tylko monografia habilitacyjna. Zlikwidowano także kolokwium habilitacyjne.

Czy uważacie, że w Polsce powinno być więcej tytułów naukowych? A może jest ich za dużo? Wyraźcie swoją opinię w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Polecamy