Kierunki studiów na ASP - jaki wybrać?

Edukacja    
ocena

Poniżej charakterystyka najpopularniejszych kierunków plastycznych, które można studiować na ASP. Warto dodać, że w ostatnich latach uczelnie coraz częściej wzbogacają ofertę edukacyjnąo nowe kierunki jaknp. „Intermedia” na krakowskiej ASP, czy „Sztuka mediów” (z czterema specjalizacjami: Multimedia, Animacja, Fotografia artystyczna, Fotografia reklamowa) na warszawskiej ASP.

Kierunki studiów na ASP - jaki wybrać?

sxc.hu

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pozwalającej na swobodne poruszanie się w zagadnieniach technicznych związanych z architekturą oraz rozwijają i pomagają kształtować wrażliwość artystyczną. Student zdobywa wiedzę na zajęciach m.in. z: grafiki, grafiki komputerowej, estetyki, projektowania architektonicznego, malarstwa.Zdobyta na zajęciach wiedza przygotowuje absolwentów dosamodzielnej, twórczej pracy projektowej. Na studiach wybierana jest specjalizacja w projektowaniu: wystaw, mebli, form przemysłowych.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - studenci tego kierunku zdobywają wiedzę między innymi z zakresu: historii sztuki, metodyki nauczania, filozofii, fotografii, krytyki artystycznej. Oprócz części teoretycznej prowadzone sąrównież zajęcia praktyczne, z rzeźby, malarstwa i rysunku. Absolwent może podjąć pracę jako nauczyciel we wszystkich typach szkół oraz różnego rodzaju pozaszkolnych placówkach edukacyjnych, a także w muzeach, galeriach sztuki bądź redakcjach wydawnictw.

GRAFIKA - studia na kierunku grafika obejmują gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, a także dają możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji grafiki tradycyjnej oraz komputerowej. Student zdobywawiedzę o grafice współczesnej, wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki oraz socjologii sztuki. Takie przygotowanie, praktyczne i teoretyczne rozwija samodzielność twórczego myślenia i zapewnia wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych oraz dokładne zapoznanie się z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Specjalizacje: Projektowanie graficzne, Grafika warsztatowa.

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI - studia na tym kierunku trwają 12 semestrów. Kandydaci powinni charakteryzować się zdolnościamimanualnymi, cierpliwością oraz precyzją. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów oraz ćwiczeń w pracowniach i na terenie obiektów zabytkowych. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu historii sztuki, fizyki, chemii, mikrobiologii, petrografii oraz projektowania. Studenci są przygotowywani do wykonywania samodzielnej pracy na polu technicznej i estetycznej konserwacji zabytków sztuki, ich naukowego badania oraz rekonstrukcji.

MALARSTWO - studia na tym kierunku przygotowują artystów do posługiwania się współczesnymi środkami przekazu artystycznego oraz tradycyjnymi technologiami malarskimi.Absolwenci uzyskują wszechstronne wykształcenie, niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, posiadają także umiejętność kreatywnego wypowiadania się na temat malarstwa i sztuk wizualnych.

RZEŹBA -program nauczania zapewnia pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat rzeźby jako odrębnej dyscypliny artystycznej, a także doskonalenie umiejętności warsztatowych i technicznych, niezbędnych w procesie realizacjiprojektów. Nieodłączną częścią studiów są plenery, praktyki oraz warsztaty rzeźbiarskie i rysunkowo - malarskie. Studia pozwalają na uzyskanie sprawności w zakresie wykorzystania tradycyjnychoraz najnowszych technik i technologii rzeźbiarskich. Ponadto student uzyskuje wiedzę z zakresu historii sztuki, ze szczególnym naciskiem na historię rzeźby, filozofii a także perspektywy i geometrii.

SCENOGRAFIA - Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w teatrze, filmiei telewizji. Zajęciapozwalają wykształcićm.in. precyzyjność rysunku, wrażliwość na kolor, umiejętność kompozycji. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z historii sztuki, filmuoraz teatru. Poznają proces tworzenia projektu scenograficznego, zaznajamiając się z zasadamiperspektywy i budowania makiet.W dalszym etapie nauki studenci opracowują własne projekty scenograficzne, a także poznają poszczególne elementy procesupowstawania spektaklu i filmu, w jego fazie projektowej i realizacyjnej.

WZORNICTWO - absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności projektowych niezbędnych do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Przedmioty, które są wykładane na kierunku wzornictwo, to m.in.: historia sztuki, wzornictwa i kultury, rysunek techniczny i geometria wykreślna,komputerowe wspomaganie projektowania, ergonomia, anatomia.

Marzycie o studiach na ASP? Jaki kierunek najbardziej by Was interesował? Dlaczego? Podzielcie się opiniami.

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =

Polecamy