Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - jak go odbyć?

Edukacja    
ocena

Członek zarządu kojarzy z piastowaniem prestiżowego stanowiska. W praktyce wiąże się ono z ogromna odpowiedzialnością za stan firmy. Do obowiązków członka rady należy udział w posiedzeniach czy sprawowanie stałego nadzoru. Oprócz tego ponosi odpowiedzialność materialną ze stan firmy.

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - jak go odbyć?

photoxpress.com

- członkiem rady nadzorczej może być osoba, która ukończyła 18 lat, nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, m. in. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu, wiarygodności dokumentów, ochronie informacji czy obrotowi gospodarczemu;

- głównym celem, jaki przyświeca organizatorom szkoleń kursów na członków rad nadzorczych, jest merytoryczne przygotowanie słuchaczy do zdania państwowego egzaminów czasie kursu słuchacza zapoznaje się z takimi zagadnieniami jak rola państwa w gospodarce, zasady działalności przedsiębiorców, rynek kapitałowy w Polsce, pomoc publiczna dla przedsiębiorców, kompetencje organów spółek prawa handlowego, elementy prawa cywilnego, spółki handlowe, komercjalizacja i prywatyzacja czy lad korporacyjny w spółkach skarbu państwa. Osoba zainteresowana udziałem w kursie powinna mieć wyższe wykształcenie. Wyjątkiem od tej reguły są przedstawiciele związków zawodowych;

- egzaminy na członków rad nadzorczych organizowane są przez Komisję Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa. I chyba nikogo nie dziwi, że są one płatne. Za udział w egzaminie należy zapłacić 850 złotych. Nie zmienia to faktu, że cieszą się one dużo popularnością, wynikającą z prestiżu piastowania stanowisko członka rady nadzorczej;

- istnieje możliwość zwolnienia kandydata z egzaminu państwowego. Dotyczy to osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zdały egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.). Zwolnieni są z niego posiadacze stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych. Egzaminu również nie muszą zdawać ci, którzy posiadają wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

Czy braliście kiedyś udział w takim kursie? Jak go oceniacie? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Polecamy