Na czym polega kształcenie integracyjne?

Edukacja    
ocena

Ideą integracji jest wspólna edukacja wszystkich dzieci, bez względu na ograniczenia i specjalne potrzeby edukacyjne. Zadaniem szkoły jest stworzenie takich warunków, aby treści, metody i formy pracy były dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na czym polega kształcenie integracyjne?

sxc.hu

Klasy integracyjne powstają w szkołach masowych. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. zapewnia sposobność tej formy nauczania we wszystkich typach szkół. Liczebność takiej klasy jest odgórnie ustalona. Liczba uczniów nie może przekroczyć 20, w tym od 3 do 5 miejsc przeznaczonych jest dla uczniów z niepełnosprawnością (lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym bądź z zaburzeniami zachowania – w zależności od tego ze względu na co zostało wystawione orzeczenie poradni). W takiej klasie zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel wspierający (pedagog specjalny), którego funkcją jest szczególna troska o pomoc i dostosowanie treści nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem. Zadaniem nauczyciela wspierającego jest opracowanie dla tych uczniów zindywidualizowanych programów nauczania oraz bieżące wsparcie podczas lekcji – podchodzenie do ławki ucznia, pomoc w zapisywaniu, w czytaniu poleceń. Kluczowa jest współpraca i dobra komunikacja nauczycieli przedmiotowych oraz wspierających w zakresie obniżania wymagań programowych oraz dostosowywania treści do indywidualnych możliwości ucznia. Pomocy zawsze powinien udzielać pedagog lub psycholog szkolny.

Kształcenie integracyjne jest wspólną edukacją dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Niezmiernie ważny jest odpowiedni dobór dzieci zdrowych do takich klas. Powinni być to uczniowie z dobrymi wynikami edukacyjnymi, a także silni emocjonalnie, aby być wsparciem dla uczniów chorych oraz ich motywatorem. Prowadzenie klasy integracyjnej jest trudne nie tylko ze względu na częste problemy z zachowaniem dzieci niepełnosprawnych, ale również z powodu nieustannej troski o stwarzanie warunków rozwoju dla wszystkich uczniów. Trzeba bardzo uważać, żeby nie zgubić potrzeb żadnego dziecka.

Celem włączania uczniów niepełnosprawnych w edukację w klasie masowej jest dążenie do rozwoju uczniów w różnych dziedzinach. Aby integracja odniosła skutek, potrzeba ogromnego zaangażowania nauczycieli, przygotowywania na jedną lekcję zróżnicowanych kart pracy dla kilkorga uczniów, a także ciągłej pracy wychowawczej ukazującej sens i założenia integracji.

UWAGA!

Ważne jest włączanie wszystkich do pracy grupowej, szczególne zapewnianie niepełnosprawnym poczucia sukcesu, a także troska o przebieg nauczania w przyjaznej atmosferze.

Czy uważacie, że kształcenie integracyjne spełnia swoją rolę? Podzielcie się swoją opinią.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak