Szkolenia dofinansowane w ramach projektów unijnych

Edukacja    
ocena

System wdrażania funduszy europejskich opiera się na funkcjonowaniu 16 programów regionalnych (odpowiadających województwom), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO PRW), Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Programu Operacyjnego Ryby (PO Ryby).

Każdy z wymienionych wyżej programów przewiduje działania polegające na dofinansowaniu szkoleń. Różnica polega jedynie na tematyce, które jest dostosowana do problematyki programu operacyjnego.

Najbardziej popularny, jeśli chodzi o omawiane zagadnienie jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który finansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi o wykorzystywanie szeroko rozumianego potencjału, który tkwi w ludziach na poziomie indywidualnym oraz społecznym. Szczególnymi obszarami zainteresowania są sfery: edukacji, zatrudnienia, aktywizacji zawodowej czy integracji społecznej. Założenia PO KL odnoszą się także do zwiększenia konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Warto również wspomnieć o Innowacyjnej Gospodarce. Ten program operacyjny wspiera innowacyjne działania (innowacyjność produktu, procesowa, marketingowa oraz organizacyjna), podejmowane najczęściej przez duże przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze czy instytucje otoczenia biznesu. Chodzi o stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i wdrażanie takich rozwiązań, które zwiększą konkurencyjność Europy. W specyfikę tych działań wpisane są specjalistyczne szkolenia i warsztaty.

PO IiŚ zajmuje się działaniami, które mają na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju i regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Podejmowane przedsięwzięcia mają jednocześnie uwzględniać ochronę środowiska, zdrowie obywateli, zachowanie tożsamości kulturowej czy rozwijanie spójności terytorialnej.  Z tego programu pochodzą pieniądze na rozbudowę dróg, energetykę, dostarczanie wody, transport, usuwanie ścieków oraz odpadów. Istnieje także możliwość dofinansowania projektów z zakresu promocji zdrowia czy odnowy zabytków. Jest to program przeznaczony do finansowania dużych i drogich projektów około 50 mln euro.

Regionalne programy operacyjne realizowane są przez 16 województw. Specyfika tych działań polega na realizacji lokalnych strategii rozwoju tych jednostek samorządowych. W tej kwestii samorządy lokalne, czyli województwa otrzymały szerokie kompetencje. W związku z tym to one podejmują decyzję o kreśleniu tych celów, które zostaną uznane za priorytetowe.

Program Rozwoju Polski Wschodniej obejmuje swoim zasięgiem wybrane województwa ściany wschodniej. Wynika to z faktu, iż ta część Polski pod względem gospodarczym rozwija się wolniej. Jego działania obejmują innowacyjną działalność na rzecz firm, poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępu do Internetu. Ze względu na atrakcyjność turystyczną cześć projektów dotyczy wspierania realizacji takich właśnie przedsięwzięć.

Pogramy Ryby i PROW są skierowane do określanych grup społecznych. Są to odpowiednio wspólnoty rybackie oraz rolnicy. W obu przypadkach przewidziane działania obejmują wspieranie działalności, związanej w sposób pośredni lub bezpośredni z wymienioną wyżej tematyką. Z kolei Europejska Współpraca Terytorialna wspiera projekty będące formą współpracy międzynarodowej na kilku poziomach: współpracy transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej. Powstał również Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), przeznaczony do współpracy z państwami, które nie są członkami UE (Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina). PO Pomoc Techniczna skierowany jest do instytucji (instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrążające, zajmujących się zarządzaniem funduszami europejskim.

Korzystaliście kiedyś z jakieś dofinansowania z funduszów UE? Przy jakiej okazji? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

Polecamy