Zajęcia rewalidacyjne - co to, dla kogo, cele

Edukacja    
ocena

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podstawą organizacji zajęć jest zapis o konieczności ich prowadzenia zawarty w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów. Orzeczenia są konstruowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodziców dzieci: niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, niewidomych lub niedowidzących, niesłyszących, z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zajęcia rewalidacyjne - co to, dla kogo, cele

photoxpress.com

Zajęcia rewalidacyjne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia uczniów z powyższych grup. Zajęcia tego typu nie powinny mieć charakteru dydaktyczno-wyrównawczego, ale raczej kompensacyjny. Głównym założeniem jest wspieranie dziecka i poprzez wzmacnianie  mocnych stron - wspomaganie rozwoju i zaburzonych funkcji. Nauczyciel rewalidacji powinien korzystać z różnych form i metod pracy, aby wypracować najlepsze efekty. Obszarem do pracy nie są tylko deficyty czy nieprawidłowości, ale również najmniej uszkodzone funkcje i właściwości. Zajęcia mają służyć ich rozwijaniu i wzmacnianiu, a także wykorzystywaniu przy kompensowaniu braków. Założeniem rewalidacji jest przywrócenie jak najlepszego funkcjonowania intelektualnego i społecznego ucznia. Dobre efekty przynosi poszerzanie zakresu aktualnych umiejętności, tego co dziecko już potrafi.

Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia indywidualne. Tylko kontakt jeden na jeden zapewnia maksymalne wykorzystanie czasu i osiąganie dobrych efektów. Potrzeba kształcenia specjalnego nie oznacza konieczności edukacji w szkole specjalnej, ale zastosowanie warunków, różnych form pracy umożliwiających efektywną naukę. Zajęcia mają wzmacniać posiadane umiejętności, wyrównywać braki i jednocześnie zapobiegać dalszym nieprawidłowościom. Podstawą jest opracowanie indywidualnego programu rewalidacji, który w oparciu o wskazania w orzeczeniu poradni psychologicznej-pedagogicznej powinien zawierać plan zajęć, formy ich realizacji oraz przewidywane skutki. W wielu przypadkach konieczne jest podjęcie pracy nad nauką czytania, pisania i liczenia. Bardzo często deficyty w tych obszarach uniemożliwiają osiąganie sukcesów w edukacji klasowej. Jednocześnie liczebność klas oraz konieczność realizacji podstawy programowej absolutnie uniemożliwiają podjęcie dodatkowej pracy z pojedynczymi uczniami w czasie lekcji.

UWAGA!

Podstawą rewalidacji jest więc stymulacja. Założeniem aktywizowania i podejmowania pracy nad zaburzeniami jest wypracowanie właściwości umożliwiających pełny udział w życiu szkolnym i klasowym.

Czy w szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, prowadzone są zajęcia rewalidacyjne? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
3.29
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak