Co to jest renta planistyczna?

Emerytury    
ocena
Renta planistyczna to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wzrost wartości nieruchomości spowodowany taką zmianą może generować dodatkowe koszty dla jej właściciela właśnie w postaci ww. renty.

Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego mogą  spowodować zarówno obniżenie jak i wzrost wartości nieruchomości. Stosownie do art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym zbycie nieruchomości musi nastąpić przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stawka renty planistycznej jest ustalana przez radę gminy, nie może ona jednak przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości. Co istotne, jeszcze przed zbyciem nieruchomości można uzyskać informację o wysokości renty, którą trzeba będzie uiścić, być może warto poczekać ze zbyciem nieruchomości do upływu 5 letniego  okresu od wejścia w życie planu zagospodarowania. Jeżeli nieruchomość jest zbywana po upływie tego terminu, renty planistycznej się nie pobiera. Przy ustalaniu wartości nieruchomości istotna jest wartość wyliczona przez rzeczoznawcę majątkowego a nie ta widniejąca w akcie notarialnym.

Co gdy wartość nieruchomości spadnie

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. O odszkodowanie może wystąpić, jeżeli nie skorzystał z prawa do odszkodowania, wykupienia nieruchomości, nie otrzymał nieruchomości zamiennej. Ponadto jeżeli zmiany w planie ograniczają lub wręcz uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z nieruchomości jej właściciel może domagać się od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę  lub wykupienia nieruchomości lub jej części.

Czy Wy otrzymujecie rentę planistyczną? Na jakiej podstawie została Wam przyznana?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =