Czy OFE może zbankrutować?

Emerytury    
ocena

Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych stanowi kwestię kluczową. Jak wiadomo, wspomniane instytucje pełnia rolę powiernika środków, który ma zapewnić obywatelom godną egzystencje po osiągnięciu wieku emerytalnego. Osoby oszczędzające w ramach II Filaru na szczęście nie muszą się obawiać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo swoich środków, które są zdeponowane na rachunkach OFE. Rodzimy ustawodawca przewidział bowiem szereg regulacji, które maja zapewnić stabilność finansową tych instytucji.

Czy OFE może zbankrutować?

pixabay.com

Wszechstronna prewencja…

Warto wiedzieć, że środki bezpieczeństwa dotyczące otwartych funduszy emerytalnych mają charakter kompleksowy. Co więcej, kontrola działalności OFE ma charakter bieżący. Organem, który nadzoruje wiarygodność tego typu instytucji, jest Komisja Nadzoru Finansowego. Wspomniany organ dba przede wszystkim o to, aby OFE działały zgodnie z wszystkimi wymogami, które nakłada na nie ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Jest to akt prawny, który określa nie tylko status prawny instytucji zarządzających środkami przyszłych emerytów, ale również naczelne zasady  ich gospodarki finansowej.

Okazuje się, że dbałość o bezpieczeństwo gromadzonych środków znalazła swe odzwierciedlenie w samej konstrukcji OFE. Otóż fundusz emerytalny jest osoba prawną, którego organem jest towarzystwo funduszu (patrz art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Nowo powstały fundusz może prowadzić działalność  w zakresie obrotu środkami zgromadzonymi na swych rachunkach po tylko na wskutek uprzedniej zgody KNF-u. Taki system regulacji działalności ma zapewniać odpowiedni stopień profesjonalizmu tych organizacji, które stają się powiernikami ogromnych sum pieniędzy (patrz art. 15 wspomnianego aktu prawnego).

Niezwykle istotny jest również rozdział aktywów samego funduszu oraz powszechnego towarzystwa emerytalnego (PTE), które nim zarządza. Co więcej zakres działalności tegoż towarzystwa został ustawowo ograniczony do tworzenia oraz zarządzania funduszami, a także ich reprezentacji wobec osób trzecich (patrz art. 29 ust. 1). Istnieje również obostrzenie, które pozwala towarzystwu na zarzadzanie tylko jednym funduszem (patrz art. 29 ust. 2). Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu OFE ustanawia ponadto wiele bardziej szczegółowych zapisów, które dotyczą między innymi podwyższonych limitów minimalnych, kapitału zakładowego PTE i sposobu jego opłacenia, rodzaju subskrypcji, statusu akcjonariuszy oraz dopuszczalnych form inwestowania.

…i wielostronne gwarancje

Nie pominięto również środków bezpieczeństwa, które mają na celu złagodzenie skutków niedostatecznych wyników OFE. Otóż w przypadku, gdy fundusz zapewni stopę zwrotu mniejsza niż minimalna niedobór musi zostać uzupełniony z któregoś spośród poniższych źródeł:

- rachunek rezerwowy OFE;

- środki własne PTE ;

- Funduszu Gwarancyjny;

- środki Skarbu Państwa

Należy również nadmienić, że w sytuacji gdyby dane towarzystwo emerytalne zbankrutowało, rachunki emerytalne funduszu nie stałyby się przedmiotem roszczeń (to zasługa wspomnianej rozdzielności aktywów). KNF musiałby natomiast powierzyć zarządzanie zgromadzonymi środkami innemu PTE.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =