Dokumentowanie okresów zatrudnienia

Emerytury    
ocena
Kwestia naszego okresu zatrudnienia najczęściej pojawia się, gdy składamy dokumenty do ZUS- u w celach uzyskania świadczeń emerytalnych. Ważne jest to, iż musimy mieć wszystko potwierdzone pisemnie, w skrajnym przypadku możemy powołać świadka, który historię naszego zatrudnienia będzie w stanie potwierdzić.

Dokumentowanie okresów zatrudnienia

photoxpress.com

Najważniejszym dokumentem, który przedstawiamy, jest pisemne zaświadczenie, wystawiane przez pracodawcę lub jego prawnego następcę. Jeśli takiego następcy nie ma, zaświadczenie wystawia jednostka, która przechowuje dokumentację z likwidowanego lub przekształconego zakładu pracy. Innymi dokumentami, które musimy przedstawić są orzeczenie sądu oraz świadectwo pracy. W przypadku braku tego ostatniego dokumentu możemy przedłożyć legitymację ubezpieczeniową, która musi zawierać konkretne wpisy, takie jak data rozpoczęcia i zakończenia pracy, jej rodzaj i wymiar. Musi posiadać pieczątki zakładu pracy i upoważnionego pracownika. Aby potwierdzić zatrudnienie, możemy również posłużyć się innymi dowodami pośrednimi, takimi jak: umowa o pracę czy pisma kierowane do nas przez zakład pracy (mówiące o udzieleniu urlopu, zwolnieniu, wyróżnieniu, nagrodzie, naganie itp.)

Jeśli nie będziemy w stanie udowodnić pisemnie naszego zatrudnienia, możemy posłużyć się zeznaniami świadków. W tym przypadku należy pamiętać o tym, iż nie zawsze możemy liczyć na taką formę potwierdzenia historii naszej pracy. Zeznania świadków mogą dotyczyć tylko okresów zatrudnienia, które przypadły przed 15 listopada 1991 r. i dotyczyły okresów zatrudnienia wykonywanego na terytorium Polski po ukończeniu 15 lat życia, w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeśli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy) albo rentę chorobową oraz okresów zatrudnienia młodocianych na terenie Polski w warunkach określonych przepisami obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 1975 r. Również okres pracy przymusowej wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec, na rozkaz władz alianckich lub na terenie ZSRR w latach 1939–1956 r. możemy udowodnić dzięki instytucji świadka. Osoby, których dokumenty zostały zniszczone podczas powodzi w 1997 r. również mogą potwierdzić swoje zatrudnienia w ten sposób.

Zanim znajdziemy świadków, musimy złożyć odpowiednie oświadczenie o braku posiadania dokumentów potwierdzających nasze zatrudnienie oraz poinformować, jakie są przyczyny takiego stanu. Następnie możemy powołać co najmniej dwóch świadków. Ważne, aby byli to byli współpracownicy, ponieważ świadkowie muszą potwierdzić rodzaj pracy, stanowisko, okres i wymiar zatrudnienia oraz posiadanie ubezpieczenia itp. Jeśli świadkowie przedstawią jak najwięcej faktów odnośnie naszej pracy, jego zeznania będą z pewnością bardziej wiarygodne, a z pewnością nasz były kolega czy koleżanka z pracy będzie bardziej pomocny niż np. ktoś z rodziny, ponieważ zdecydowanie bardziej zna specyfikę pracy i samego zakładu, w którym byliśmy zatrudnieni.

Mieliście/ macie problem z udokumentowaniem swoich okresów zatrudnienia? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =