Emerytura dla nauczycieli - informacje

Emerytury    
ocena

Nauczyciele należą do grupy zawodowej, której przysługują wyjątkowe uprawnienia emerytalne. Mogą oni przejść na tzw. emeryturę bez względu na wiek lub w obniżonym wieku emerytalnym.

Emerytura dla nauczycieli - informacje

pixabay.com

Prawo do emerytury bez względu na wiek wynika z Karty Nauczyciela (ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli). Możliwość skorzystania z takiej emerytury jest uzależniona od spełnienia następujących warunków:

- posiadanie 30-letniego stażu pracy, w tym 20-letniego stażu pracy w szczególnym charakterze, czyli pracy nauczycielskiej. Dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego wymagania to: 25-letni staż pracy, w tym 20 lat przepracowanych w szkolnictwie wyższym;
- posiadanie 20-letniego stażu pracy w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć;
- rozwiązanie stosunku pracy jako nauczyciel na wniosek zainteresowanego emeryturą.

W przypadku całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych, których następstwem jest zredukowanie liczby oddziałów w szkole bądź zmiany planu nauczania powodującej konieczność pracy nauczyciela w niepełnym wymiarze zajęć nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela w celu ubiegania się o emeryturę, bez względu na wiek. Takie rozwiązanie stosunku pracy nie jest również warunkiem wymaganym w sytuacji wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela wskutek przebywania w stanie nieczynnym przez okres 6 miesięcy.

Natomiast nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku mają prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

- spełnili warunki do uzyskania emerytury w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy;
- nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) bądź złożyli wniosek o przeznaczenie środków zgromadzonych w ramach OFE na dochody budżetu państwa.

Nauczycielowi ze względu na pracę w szczególnym charakterze przysługuje również prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. Emerytura taka przeznaczona jest dla nauczycieli urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku.

Do pozostałych warunków koniecznych dla uzyskania takiego świadczenia zalicza się:

- 20-letni staż pracy, w tym minimum 15 lat pracy jako nauczyciel, jeżeli nauczyciel jest kobietą oraz 25-letni staż pracy, w tym minimum 15 lat pracy jako nauczyciel, jeżeli nauczyciel jest mężczyzną;
- rozwiązanie stosunku pracy;
- nieprzystąpienie do OFE lub złożenie wniosku o przeznaczenie zgromadzonego kapitału w ramach OFE na dochody budżetu państwa;
- zatrudnienie stałe i w pełnym wymiarze w okresie pracy jako nauczyciel.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =