Emerytura górnicza - informacje

Emerytury    
ocena

Górnicy to grupa zawodowa, której przysługują specjalne zasady przyznawania emerytury. Zasady te przedstawione są w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytura górnicza - informacje

sxc.hu

Prawo do emerytury górniczej przysługuje osobie, która ukończyła 55 lat, ma staż pracy górniczej razem z okresami pracy równorzędnej wynoszący przynajmniej 20 lat, jeśli pracownik jest kobietą lub 26 lat, jeśli pracownik jest mężczyzną. Wymagane jest, żeby w tym okresie osoba ta przepracowała co najmniej 10 lat, wykonując pracę górniczą określoną w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej. Kolejnym warunkiem jest nieprzystąpienie przez pracownika do otwartego funduszu emerytalnego bądź złożenie wniosku o przeznaczenie kapitału zgromadzonego na rachunku w OFE na poczet dochodów budżetu państwa.  

W przypadku kobiet mających przynajmniej 20 lat pracy górniczej i pracy równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej, wiek emerytalny dla pracowników ubiegających się o emeryturę górniczą wynosi 50 lat. Taki sam wiek emerytalny jest wymagany u mężczyzn, którzy mają co najmniej 25 lat pracy łącznie z pracą równorzędną, w tym przynajmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej.

Ustalając prawo do emerytury górniczej, pod uwagę bierze się okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą, będące okresami składkowymi i nieskładkowymi w rozumieniu ustawy.

Podczas ustalania prawa do emerytury górniczej w przypadku pracowników zatrudnionych pod ziemią oraz w kopalniach węgla brunatnego lub siarki w określonych przypadkach okresy pracy wyliczane są w wymiarze półtorakrotnym. Tak dzieje się przy montażu, transporcie i likwidacji obudów, maszyn ładujących, urabiających i transportujących w przodkach, również w sytuacji pracy w przodkach przy urabianiu i ładowaniu urobku, przy głębieniu szybów i innych robotach szybowych, a także w sytuacji pracy w drużynach ratowniczych.

Pracownicy, którzy wykonywali pracę górniczą pod ziemią bez przerwy i w pełnym wymiarze godzin przynajmniej przez 25 lat, mają prawo do emerytury górniczej bez względu na swój wiek. Okresy niezdolności do pracy na skutek wypadku bądź choroby zawodowej, za które pracownikowi wypłacono wynagrodzenie, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek chorobowy są również wliczane do okresu pracy górniczej. Podobnie dzieje się w przypadku tymczasowego skierowania zatrudnionych pracowników do okręgowych stacji ratownictwa górniczego, zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Bytomiu bądź do Oddziału Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Praca w tych miejscach także jest wliczana do stażu pracy górniczej

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =