Emerytura kapitałowa - informacje

Emerytury    
ocena

Emerytura kapitałowa jest świadczeniem wypłacanym ze środków pochodzących z II filaru (OFE). Przysługuje osobom posiadającym prawo do emerytury z I filaru, czyli z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przepisy prawne odnoszące się do emerytury kapitałowej zamieszczone są w Ustawie o emeryturach kapitałowych z dnia 21 listopada 2008 roku. Zgodnie z nimi emerytura kapitałowa wypłacana ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych może przyjąć postać dożywotniej emerytury kapitałowej bądź okresowej emerytury kapitałowej.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej mają członkowie otwartego funduszu emerytalnego, którzy ukończyli 60 lat. Istnieje jeszcze drugi warunek. Wysokość zgromadzonych środków na rachunku członka OFE w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostanie przyznana emerytura, nie może być niższa niż dwudziestokrotność kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Kwota ta, uzależniona od podatku pielęgnacyjnego, od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. wynosi 3 734,20 zł (20 x 186,71 zł). Ulegnie ona zmianie 1 marca 2012 r. na skutek waloryzacji.

Warto również wiedzieć, kiedy wygasa prawo do okresowej emerytury kapitałowej. Jednym z przypadków takiej sytuacji jest śmierć członka OFE. Poza tym prawo do emerytury kapitałowej wygasa w dniu poprzedzającym dzień, w którym członek OFE ukończył 65 lat oraz w sytuacji, kiedy środki zgromadzone na rachunku w OFE zostaną wyczerpane.

Prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej mają członkowie otwartego funduszu emerytalnego, którzy ukończyli 65 lat. Drugim warunkiem wymaganym jest wysokość hipotetycznej emerytury kapitałowej. Kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej jest wyliczana jako podzielenie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym przez średnie dalsze trwanie życia (publikowane przez GUS). Wysokość hipotetycznej emerytury kapitałowej nie może być niższa niż 50% kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Przyznanie emerytury kapitałowej i ustalenie jej wysokości należy do obowiązków ZUS, który rozpatruje wniosek członka otwartego funduszu emerytalnego. Osoba składająca taki wniosek wnosi jednocześnie prośbę o ustalenie prawa do emerytury w ramach I filaru. Członek OFE ubiegający się o emeryturę kapitałową składa również oświadczenie dotyczące wyboru oferty dożywotniej emerytury kapitałowej. Tego wyboru dokonuje spośród katalogu ofert dożywotnich emerytur kapitałowych przedstawionego przez ZUS. Warto pamiętać, że raz dokonanego wyboru nie można zmienić. Otwarty fundusz emerytalny jest zobowiązany poinformować osobę wnioskującą o emeryturę kapitałową o wysokości środków zgromadzonych na rachunku tej osoby.

Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na wypłatę okresowej lub dożywotniej emerytury kapitałowe co miesiąc na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wskażemy.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =