Jakie dokumenty potrzebne są do emerytury?

Emerytury    
ocena
Składając wniosek o emeryturę, musimy złożyć kilka rodzajów dokumentów, które są potrzebne ZUS-owi do obliczenia i przyznania nam świadczenia. Najlepiej zacząć od wypełnienia trzech wymaganych przez ZUS druków, ZUS Rp-1 (wniosek o emeryturę), ZUS Rp-6 (kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych) oraz ZUS Rp-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu). Druki te otrzymamy w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możemy je także pobrać ze strony internetowej instytucji.

Jakie dokumenty potrzebne są do emerytury?

sxc.hu

Podstawowym dokumentem jest druk ZUS Rp-1, który składamy osobiście lub przez pełnomocnika. W tym wypadku należy pamiętać, iż osoba, która w naszym imieniu składa wniosek musi posiadać naszą pisemną zgodę, w przeciwnym razie pracownik ZUS-u  nie przyjmie dokumentu. Dane, które wypełniamy we wniosku muszą być koniecznie zgodne z tym, co mamy w dowodzie osobistym (jeśli nie posiadamy tego dokumentu, przepisujemy dane z paszportu lub karty stałego pobytu). Bardzo ważne jest również, aby podać miejsce zameldowania, ponieważ decyzje w sprawach emerytury są podejmowane (a emerytura wypłacana) przez organy rentowe, które znajdują się na terenie miejsca naszego zameldowania.

Druk ZUS Rp-1 należy wypełnić drukowanymi literami. Do wniosku o emeryturę załączamy wspomniane wcześniej druki ZUS Rp-6 oraz ZUS Rp-7, który musi być wypełniony przez każdego pracodawcę. Respektowana jest również legitymacja ubezpieczeniowa, która zawiera wpisy o naszych okresach zatrudnienia i osiąganych dochodach.  Kolejnymi niezbędnymi dokumentami, które przedkładamy w ZUS są:

- dokument potwierdzający datę urodzenia (najlepiej akt urodzenia),

- dokumenty potwierdzające istnienie okresów składkowych i nieskładkowych, które wydawane są przez pracodawców lub inne upoważnione do tego instytucje (np. świadectwo pracy, dyplom ukończenia szkoły, książeczka wojskowa).

- Jeśli przyznanie emerytury jest uzależnione od zaliczenia nas do grupy inwalidzkiej, przedkładamy ZUS-owi odpowiednie zaświadczenie o istnieniu inwalidztwa.

Bardzo ważne jest aby wszystkie dokumenty, które składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych były oryginalne i a wniosek ZUS RP-p-1 musi być podpisany.

Udało Wam się zebrać już wszystkie potrzebne dokumenty? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =