Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Emerytury    
ocena

Wprowadzenie instytucji emerytury pomostowej jest konsekwencją reformy systemu ubezpieczeń społecznych, której celem jest m.in. stopniowa likwidacja możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Regulacje prawne dotyczące emerytur pomostowych zawarte zostały w ustawie z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

photoxpress.com

W ustawie tej przyjęto założenie, iż emerytury pomostowe przysługują jedynie tym osobom, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych.

Ustawa o emeryturach pomostowych wprowadza nową definicję pracy w szczególnych warunkach oraz zmieniony wykaz prac które uprawniają do skorzystania z tego świadczenia.

Taka konstrukcja przepisów pozbawia część grup zawodowych możliwości otrzymania wcześniejszych świadczeń emerytalnych, które przysługiwały im przed wejściem w życie ustawy. Dla osób które nie uzyskają prawa ani do wcześniejszej emerytury ani do emerytury pomostowej przewidziano w ustawie stosowną rekompensatę będącą formą świadczenia odszkodowawczego.

Wysokość emerytury pomostowej

Podstawą obliczenia emerytury pomostowej jest zwaloryzowana kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Jeżeli ubezpieczony jest członkiem OFE składki na ubezpieczenie emerytalne będące podstawą do obliczeń ulegają stosownemu podwyższeniu.

Komu przysługuje emerytura pomostowa

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r., po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wynoszący co najmniej 15 lat;

2) ma okres składkowy i nieskładkowy (uwzględniony w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionego okresu składkowego), wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

3) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał (przez co najmniej 1 dzień) prace:

- w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu
art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. albo,

- prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (wykaz prac);

4) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust.1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych;

5) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy

Ponadto osoby, które wykonywały zawód nie ujęty w nowym wykazie prac ale mogą wylegitymować się na dzień 1 stycznia 2009r. wymaganym okresem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w nowych wykazach prac a ponadto spełniają resztę warunków ustawowych również mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej.

Fundusz Emerytur Pomostowych

Od 1 stycznia 2009r. pracodawcy muszą opłacać składkę na FEP za pracownika, który spełnia łącznie warunku:

- urodził się po dniu 31 grudnia 1948r.;

- wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (zgodnie z nowymi przepisami).

Obowiązek opłacania składki na FEP powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania takich prac. Stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka ta jest finansowana w całości przez płatnika składek.

Od początku 2010r. płatnik składek jest zobowiązany przekazać do ZUS informację o pracowniku, za którego był zobowiązany opłacać składkę na FEP. Powinna ona zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, NIP, okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, kod pracy o którym mowa w Rozporządzeniu MPiPS z października 2009r.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =