Komu przysługuje renta rodzinna?

Emerytury    
ocena

Renta rodzinna jest to świadczenie przysługujące osobom uprawionym w związku ze śmiercią członka rodziny, który miał przyznaną rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub też zasiłek przedemerytalny.

Uprawnionymi do pobierania renty rodzinnej są następujące osoby:

1. Dzieci
Wśród tej grupy osób renta przysługuje dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka, dzieciom przysposobionym do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, gdy są w trakcie pobierania nauki. Prawo do renty przysługuje tym osobom bez względu na wiek w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, jeśli taką zdolność utraciły przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki do momentu ukończenia 25. roku życia.

2. Wnuki i rodzeństwo
Wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli zostały przyjęte pod opiekę przez emeryta (rencistę) co najmniej rok przed śmiercią ubezpieczonego i spełniają warunki takie jak dzieci własne oraz nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, bądź rodzice nie są w stanie zapewnić im utrzymania.

3. Wdowa/wdowiec
Renta rodzinna przysługuje wdowie/wdowcowi, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

- w momencie śmierci małżonka/małżonki bądź w okresie nie przekraczającym 5 lat od tej śmierci, osoba ta osiągnęła wiek 50 lat albo była niezdolna do pracy;
- wdowa/wdowiec wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, które są uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu/żonie. Warunkiem jest nieukończenie przez nich 16. roku życia (18. roku życia, jeżeli się uczą) lub posiadanie całkowitej niezdolności do pracy;
- osoba ta była rozwiedziona ze zmarłym/zmarłą, bądź w momencie śmierci nie pozostawała z nim/nią we wspólności, jeżeli spełniała warunki wymagane od wdowy/wdowca i miała przysądzone prawo do alimentów.

Osoba niespełniająca żadnego z powyższych warunków, wymaganych do ubiegania się o przyznanie renty rodzinnej, ma prawo do tymczasowej renty rodzinnej na okres jednego roku od dnia śmierci współmałżonka, jeżeli nie ma wystarczających środków do utrzymania.

Okres przysługiwania renty tymczasowej może wynieść maksymalnie 2 lata od śmierci współmałżonka w przypadku, gdy osoba ta bierze udział w szkoleniu, które pozwoli jej na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji w celu otrzymania pracy zarobkowej.

4. Rodzice
Do renty rodzinnej mają prawo również rodzice ubezpieczonego, jeżeli ten bezpośrednio przed śmiercią zapewniał ich utrzymanie. Rodzice ponadto muszą wtedy spełniać warunki takie jak dla wdowy/wdowca, jeśli chodzi o wiek, niezdolność do pracy lub wychowanie dzieci.

Czy Wy otrzymujecie rentę rodzinną, jaka jest jej wysokość?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =