Komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

Emerytury    
ocena

Osoby nieposiadające zdolności do pracy, czyli te, które utraciły ją z powodu naruszenia sprawności organizmu i rokujące odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu zawodowym, mogą starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Aby uzyskać takie świadczenie okres składkowy i nieskładkowy musi być uzależniony od wieku osoby nie posiadającej zdolności do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 roku życia życia okres składkowy i nieskładkowy wynosić musi rok. Dla osób między 20 a 22 rokiem życia okres ten wynosi 2 lata. Trzyletni okres składkowy i nieskładkowy wymagany jest dla osób między 22 a 25 rokiem życia, zaś czteroletni dla osób, u których niezdolności do pracy powstała w wieku od 25 do 30 lat.

Osoby powyżej 30 roku życia muszą posiadać 5-letni okres składkowy i nieskładkowy, aby starać się o świadczenie. Bardzo ważne jest, iż u ostatniej z wymienionej grupy osób niezdolność do pracy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem złożenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania tej niezdolności. Osoby, które nie posiadają wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych muszą zostać zgłoszone do ubezpieczenia przed skończeniem 18 lat lub w ciągu pół roku po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej (lub ponadgimnazjalnej) oraz muszą posiadać bez przerwy (lub z przerwami nieprzekraczającymi pół roku) okresy składkowe i nieskładkowe do dnia powstania niezdolności do pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić trzy rodzaje renty z tytułu niezdolności do pracy. Pierwszym z nich jest renta stała, która wypłacana jest jeżeli niezdolność do pracy jest trwała. Drugim rodzajem jest renta okresowa, wypłacana przez okres wskazany w decyzji odpowiedniego organu rentowego. Renta szkoleniowa przysługuje osobie wobec, której orzeczono konieczność przekwalifikowania zawodowego.

Oceny niezdolności do pracy oraz stopnia tej niezdolności dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

UWAGA!

Wysokość renty stałej wynosi 24% kwoty bazowej (po 1,3% podstawy wymiaru za każdy okres składkowy, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, po 0,7% podstawy za każdy okres nieskładkowy, z uwzględnieniem pełnych miesięcy oraz po 0,7% podstawy za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 okresów składkowych i nieskładkowych, które przypadają od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez składającego wniosek 60 lat). Wysokość renty okresowej i szkoleniowej wynosi 75% podstawy jej wymiaru.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =