Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

Emerytury    
ocena

Wcześniejsza emerytura to świadczenie wypłacane przed uzyskaniem wieku emerytalnego. Jest ono zależne od daty urodzenia oraz płci, przysługuje ponadto niektórym grupom zawodowym. Aby ją otrzymać należy spełnić określone w ustawie warunki, ale także przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

photoxpress.com

Prawo do wcześniejszej emerytury  pracowniczej przysługuje mężczyznom urodzonym przed 1 stycznia 1949r., którzy mimo nie  osiągnięcia  jeszcze ustawowego wieku emerytalnego - 65 lat  spełniają następujące warunki: ukończyli lat 60, udowodnili  co najmniej 35 - letni okres składkowy i nieskładkowy okresów lub - w przypadku, gdy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS - co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych okresów.

W przypadku kobiet prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje paniom, które urodziły się w latach 1949-1953, ukończyły 55 lat i do dnia 31 grudnia 2008r. udowodniły 30 - letni okres składkowy i nieskładkowy lub - w przypadku, gdy są całkowicie niezdolne do pracy - 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Ponadto zarówno mężczyźni jak i kobiety, aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej, muszą spełnić następujące warunki:

- przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, być pracownikami oraz

- w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym pozostawać w stosunku pracy co najmniej 6 miesięcy.

Komu jeszcze przysługuje wcześniejsza emerytura

Oprócz tzw. wcześniejszej emerytury pracowniczej prawo do wcześniejszych świadczeń emerytalnych przysługuje osobom, które zgodnie z przepisami rozporządzenia RM były zatrudnione w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Przepisy te dotyczą m.in. górników, pilotów, hutników. Ponadto prawo do wcześniejszej emerytury mają: służby mundurowe, strażacy, celnicy, twórcy i artyści, dziennikarze, nauczyciele i wychowawcy, a  także  pracownicy urzędów państwowych i samorządowych.

Kombatanci i inwalidzi wojenni i wojskowi

Ze względu na swoje szczególne zasługi dla państwa wcześniejsza emerytura przysługuje również kombatantom i inwalidom wojennym i wojskowym. Kombatanci oraz inne osoby podlegające represjom wojennym i okresu powojennego, którzy nie mają prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin lub na podstawie innych przepisów, mogą uzyskać emeryturę w drodze wyjątku pod warunkiem, że:

- osiągnęli wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz

- nie mają niezbędnych środków utrzymania

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dziećmi

Przepisy ustawy emerytalnej przewidziały również wcześniejsze świadczenia emerytalne dla osób które zajmują się dziećmi wymagającymi stałej opieki i spełniają następujące warunki:

- udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn co najmniej 25 lat oraz opiekują się dzieckiem, które zostało zaliczone do osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji bez względu na przyczynę chorobową lub zostało zaliczone do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu stanów chorobowych wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się wymagającymi stałej opieki (Dz. U. z 1989r. Nr 28 poz.149 z późn. zm.);

- ostatnio przed dniem 1 stycznia 1999 r. były ubezpieczone z tytułu pozostawania w stosunku pracy;

- udowodniły niemożność podjęcia pracy albo konieczność jej zaprzestania ze względu na stan zdrowia dziecka i konieczność sprawowania nad nim stałej (ciągłej) opieki.

Wcześniejsza emerytura rolnicza

Rolnicy którzy ukończą 60 lat (mężczyźni lub 55 lat (kobiety), przez okres minimum 30 lat opłacali składki emerytalno-rentowe i nie prowadzą już działalności rolniczej mogą ubiegać się o wcześniejsze świadczenia emerytalne.

Dokumenty do ZUS

W celu otrzymania wcześniejszej emerytury należy przygotować następujące dokumenty do ZUS:

- wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1);

- kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6);

- świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia;

- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7);

- dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej (zaświadczenie z uczelni- odpis aktów urodzenia dzieci;

- zaświadczenie z urzędu pracy, jeśli pobierało się zasiłek dla bezrobotnych.

Od 2009r. obowiązuje ustawa o emeryturach pomostowych, której głównym celem jest realizacja jednego z założeń reformy ubezpieczeń społecznych, tj. stopniowej likwidacji możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

A ciekawe co z budowlancami to taka ciezka praca

~ gosc / 2012-10-08 17:37:25
oceń komentarz: (1) (0)