Kto może być uposażonym w OFE?

Emerytury    
ocena

Uposażony w OFE, inaczej nazywany też beneficjentem, to osoba mająca prawo do środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu w razie jego śmierci.

Beneficjentem może być członek najbliższej rodziny lub dowolnie wskazana inna osoba fizyczna, w tym również niepełnoletnia. W przypadku, gdy uposażonym jest osoba niepełnoletnia, wypłata realizowana jest zgodnie z dyspozycją opiekuna prawnego niepełnoletniego beneficjenta.

Uposażony wskazywany jest na umowie podpisywanej przez członka OFE i otrzymuje całość zgromadzonych pieniędzy lub ich część w zależności od decyzji osoby, do której te pieniądze należały. Uposażonych może być kilka. Wówczas podział procentowy środków również uwarunkowany jest decyzją członka OFE. Może on wybrać równy podział środków pomiędzy uposażonymi lub podzielić środki w dowolnej proporcji. Członek funduszu może także dokonać zmian uposażonych w dowolnym czasie. Należy dodać, że obowiązkiem członka OFE jest niezwłoczne powiadomienie funduszu o zmianie nazwiska, adresu zameldowania czy innych danych wskazanego uposażonego.

Środki gromadzone w OFE stanowią majątek dorobkowy małżonków. Dlatego też, gdy chwili śmierci członek OFE pozostawał w związku małżeńskim, fundusz wypłaca transferem połowę środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na konto małżonka w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Druga połowa (lub całość w przypadku występowania rozdzielności majątkowej) jest przekazywana uposażonemu wskazanemu przez członka OFE. Jeśli nie ma określonego uposażonego, część ta dziedziczona jest zgodnie z zasadami prawa spadkowego i podlega przekazaniu spadkobiercy.

Wskazywanie uposażonych nie jest obligatoryjne. Trzeba jednak zaznaczyć, że ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia możliwości szybkiej wypłaty środków po zmarłym członku OFE. Jeśli zostali wskazani beneficjenci, procedura wymagana przy okazji wypłaty środków po zmarłym nie jest bowiem zbyt długotrwała i pracochłonna. Gdy natomiast członek OFE nie wskazał osób uposażonych, możliwość wypłaty środków w ramach spadku po zmarłym członku OFE staje się dużo bardziej uciążliwa. W tym drugim przypadku należy dostarczyć do funduszu, którego członkiem był zmarły obok innych dokumentów – wyrok sądu o nabyciu spadku. Związane jest to oczywiście ze stratą czasu i ponoszeniem dodatkowych kosztów, których można by uniknąć.

Wskazanie beneficjentów w OFE, które jest prawem każdego członka funduszu, skutkuje maksymalnym uproszczeniem procedury wypłaty środków w razie jego śmierci. A warto dodać, że wpisanie do umowy z OFE brakującej osoby uposażonej jest możliwe w każdym momencie życia członka OFE.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =