Obliczanie emerytury

Emerytury    
ocena

Wielu młodym osobom z pewnością nie przeszło przez myśl, że rozpoczynając swoją pierwszą pracę zaczynają pracować nie tylko na swoje bieżące utrzymanie, ale także na przyszłą emeryturę. Przed każdym z nas jest jednak czas aktywności zawodowej, jak i czas zasłużonego odpoczynku, który można traktować jako przedłużony urlop - noszący co prawda nazwę „emerytura”, ale dla wielu osób stanowiący okres przeżywania drugiej młodości. Wiele bowiem osób, przechodząc na emeryturę, wreszcie znajduje czas nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swoich bliskich, ciesząc się wspólnie spędzanymi chwilami.

Obliczanie emerytury

photoxpress.com

Obliczenie wysokości przyszłej emerytury nie stanowi trudnego zadania, jednakże może być pewnym problemem dla osób, dla których niektóre terminy związane z ubezpieczeniami społecznymi nie mówią zbyt wiele. Dlatego też osoby te warto odesłać do źródła, czyli do podstawowego aktu prawnego, regulującego funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce, jakim jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Obliczenia przyszłej emerytury można dokonać obecnie już nie tylko za pomocą tradycyjnej metody, czyli kartki i długopisu, ale także przy wykorzystaniu licznych kalkulatorów emerytalnych, które można odnaleźć na stronach internetowych. Obliczanie prognozowanej emerytury należy rozpocząć od odpowiedzenia na pytanie: czy emerytura będzie szacowana według dotychczasowych zasad czy też według nowych zasad. Różnica między tymi dwoma zasadami wynika z wieku osoby ubezpieczonej oraz z faktu spełnienia lub niespełnienia przez nich warunków do wcześniejszej emerytury.

Emerytura według dotychczasowych zasad dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949r. oraz osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., lecz przed dniem 1 stycznia 1969 r., którzy spełnili warunki do wcześniejszej emerytury. Warto podkreślić, że duża grupa ubezpieczonych straciła szansę na wcześniejszą emeryturę w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2009 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656). Liczba zawodów i stanowisk pracy uprawniających do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę została znacznie zmniejszona, a ponadto emerytura pomostowa jest niższa od emerytury przyznanej po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego.

Wysokość emerytury ustalanej na dotychczasowych zasadach zależy - zgodnie z art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - od liczby zgromadzonych okresów składkowych i nieskładkowych, wysokości zarobków w okresie, z którego obliczana jest podstawa wymiaru świadczenia, jak również od obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia kwoty bazowej. Wysokość emerytury ustalanej według nowych zasad, czyli zgodnie z nowym systemem emerytalnym, obliczana jest na podstawie kwoty zwaloryzowanych składek, które  są ewidencjonowane na indywidualnym koncie osoby ubezpieczonej w ZUS, zwaloryzowanego kapitału początkowego i średniego dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn. Warto dodać, że każdy z ubezpieczonych ma możliwość samodzielnego kontrolowania swojego konta. Aby to uczynić, należy przede wszystkim śledzić informacje o wysokości składek trafiających na indywidualne konto ubezpieczonego, przesyłane przez ZUS, jak również informacje o wysokości składek zgromadzonych na rachunku wystawiane przez otwarty fundusz emerytalny.

Mieliście jakiekolwiek trudności z obliczeniem swojej emerytury? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =