Odprawa emerytalne - informacje

Emerytury    
ocena

Odprawa emerytalna jest obowiązkowym, jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które przysługuje pracownikowi od jego pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy i jego przejściem na emeryturę.

Warunkiem niezbędnym do wypłacenia pracownikowi odprawy emerytalnej jest rozwiązanie z nim stosunku pracy. Rozwiązanie to nie może jednak zachodzić z winy pracownika. Warto zaznaczyć, że przepisy nie wskazują na obowiązek rozwiązania stosunku pracy w momencie spełnienia warunków, które uprawniają do emerytury. Często więc pracownik odkłada w czasie rozwiązanie umowy z pracodawcą. Ważne jest jednak, że osoba taka będzie mogła wystąpić o odprawę emerytalną w późniejszym czasie (w momencie rozwiązywania stosunku pracy).  

Odprawa emerytalna przysługuje zarówno pracownikowi odchodzącemu na emeryturę powszechną, jak i pracownikowi, który ma prawo przejść na emeryturę wcześniejszą. Natomiast prawa do odprawy emerytalnej nie posiada osoba, która przechodzi na świadczenie przedemerytalne.

Zasadniczo, wysokość odprawy emerytalnej jest równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu (art. 92 § 1 k.p.). Wysokość tego świadczenia ustalana jest na zasadach określania ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Na mocy przepisów szczególnych bądź obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy lub wynagradzania wysokość odprawy emerytalnej może być inna niż równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Do wyższych odpraw emerytalnych mają prawo niektóre grupy zawodowe, takie jak: urzędnicy państwowi, urzędnicy samorządowi oraz nauczyciele. Odprawa emerytalna dla urzędników państwowych i samorządowych po 10 latach pracy będzie równowartością dwumiesięcznego wynagrodzenia, po 15 latach – trzymiesięcznego wynagrodzenia, natomiast po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Wysokość odprawy emerytalnej dla nauczycieli, którzy przepracowali mniej niż 20 lat, to równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia, zaś dla tych, których staż pracy przekroczył 20 lat, jest to równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa emerytalna powinna być wypłacona przez pracodawcę w dniu ustania stosunku pracy lub w dniu, w którym pracownik spełnił wymogi uprawniające do ubiegania się o emeryturę. Przedawnienie roszczenia o wypłatę odprawy emerytalnej następuje po upływie 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne.

Należy pamiętać, że danemu pracownikowi przysługuje tylko jedna odprawa emerytalna w życiu. Podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =