Praca na emeryturze - informacje

Emerytury    
ocena

Od 1 stycznia 2011 roku zmieniły się zasady określające możliwość jednoczesnego pobierania emerytury oraz pracy na etacie. Aby pobierać świadczenie emerytalne, należy rozwiązać stosunek pracy.

Obecnie, będąc w wieku emerytalnym, należy dokonać wyboru między kontynuowaniem pracy i pobieraniem wynagrodzenia a rozwiązaniem umowy i otrzymywaniem emerytury. Dlatego też osoby, które przechodziły na emeryturę przed dniem 1 stycznia 2011 r. i nie zrezygnowały z zatrudnienia, będą zmuszone do rozwiązania stosunku pracy przynajmniej na 1 dzień.

Jednakże po przyznaniu prawa do emerytury osoba taka może zostać zatrudniona ponownie w tym samym miejscu pracy lub znaleźć pracę u innego pracodawcy. Wówczas możliwe będzie pobieranie przez taką osobę jednocześnie pensji i emerytury. Wskazane osoby mają wyznaczony termin na październik 2011 r. na rozwiązanie stosunku pracy. W przypadku emerytów, którzy nie dopełnią tego obowiązku, zostanie wstrzymane wypłacanie świadczenie emerytalnego.

Osoby nabywające prawo do emerytury po dniu 31 grudnia 2010 r. również są zobowiązane do rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. Dotyczy to osób, które złożyły wniosek o przyznanie emerytury po 31 grudnia 2010 r. oraz osób, które wniosek ten złożyły wcześniej, ale dopiero po dniu 31 grudnia 2010 spełniają warunki niezbędne do przyznani świadczenia emerytalnego. Rozwiązanie umowy przynajmniej na 1 dzień jest konieczne. W przeciwnym wypadku ZUS nie będzie wypłacał emerytury. Możliwe jest natomiast, podobnie jak w przypadku poprzednio opisywanej grupy osób, ponownie zatrudnienie w tym samym bądź nowym zakładzie pracy.

Emeryci, którzy pobierają tzw. wcześniejszą emeryturę i jednocześnie pracują, powinni być świadomi istniejących ograniczeń. Dla tych osób wskazana jest maksymalna wysokość przychodów uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia. Nie mogą one przekroczyć 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wskazywanego przez Główny Urząd Statystyczny za ostatni kwartał. Po osiągnięciu wyższych zarobków ZUS wstrzyma wypłacanie emerytury.

Oprócz zawieszenia wypłacania emerytury ZUS ma także prawo do zmniejszenia wysokości wypłacanego świadczenia. Dzieje się tak w przypadku, gdy przychód uzyskiwany z tytułu zatrudnienia przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wówczas wysokość emerytury będzie pomniejszona o kwotę przekraczającą wskazany limit. Kwota ta nie może być jednak większa niż maksymalny pułap zmniejszenia ustalony dla świadczenia emerytalnego w danym okresie. Pułap ten może ulegać zmianie w marcu każdego roku na skutek waloryzacji emerytur i rent. Progi zarobkowe mogą natomiast zmieniać się co kwartał na skutek zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wskazywanego przez GUS.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i jednocześnie pracują, mają prawo do pobierania emerytury w pełnej wysokości. Oczywiście, jak zostało powiedziane, przed uzyskaniem prawa do świadczenia emerytalnego muszą one rozwiązać stosunek pracy przynajmniej na 1 dzień.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =