Praca w warunkach szkodliwych a emerytura

Emerytury    
ocena

Niektóre osoby pracujące w szczególnych warunkach mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę. Zestawienie prac, które uprawniają do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę, zawiera rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Za osobę pracującą w szczególnych warunkach uznaje się pracownika zatrudnionego przy wykonywaniu czynności o dużej szkodliwości dla zdrowia i o dużym stopniu uciążliwości. Praca w szczególnych warunkach to również taka praca, która wymaga wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej – z punktu widzenia bezpieczeństwa własnego lub otoczenia.

Zasady przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu pracy w szczególnych warunkach przedstawione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnianych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Z rozporządzenia tego wynika, że zakwalifikowanie poszczególnych okresów pracy do pracy w szczególnych warunkach należy do obowiązków zakładu pracy.

Zakład pracy na podstawie posiadanej dokumentacji dokonuje odpowiednich zapisów w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach. Świadectwo takie wystawiane jest według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów. Zakład pracy może też dokonać zapisów kwalifikujących dane okresy do pracy w szczególnych warunkach w zwykłym świadectwie pracy.

Wysokość wcześniejszej emerytury jest ustalana poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku, w którym dana osoba decyduje się przejść na emeryturę (art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 359, z późn. zm.]). Średnie dalsze trwanie życia dla poszczególnego wieku publikowane jest przez GUS w formie tablic co roku w terminie do 31 marca. Średnie dalsze trwanie życia jest wielkością statystyczną, której celem jest wskazanie okresu, w którym przeciętnie będzie pobierana nowa emerytura. Tablice średniego dalszego życia są podstawą do ustalenia wysokości emerytur w odpowiedzi na wnioski złożone od 1 kwietnia do 31 marca.

Podstawą obliczenia emerytury jest kwota składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ostatnim dniu miesiąca, od którego będzie przysługiwać emerytura. W kwocie tej uwzględnione są: zgromadzone składki na ubezpieczenie emerytalne, waloryzacja tych składek oraz waloryzacja kapitału początkowego, jeśli ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1999 r.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =