Pracownicze Programy Emerytalne - definicja - co to jest, czy warto?

Emerytury    
ocena
Pracownicze Programy Emerytalny są formą gromadzenia dodatkowych oszczędności w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Te oszczędności uzupełnią świadczenie emerytalne, jakie przyszły emeryt otrzyma z I i II filaru.

Pracownicze Programy Emerytalne - definicja - co to jest, czy warto?

photoxpress.com

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) są formą grupowego, dobrowolnego oszczędzania na poczet przyszłej emerytury. Tworzone są z inicjatywy pracodawcy, który przyjmuje na siebie obowiązek finansowania składki podstawowej wpłacanej do programu. Składka podstawowa dla wszystkich uczestników PPE w danym zakładzie nie może przekroczyć 7% indywidualnego wynagrodzenia brutto pracownika. Oprócz składki podstawowej, istnieje także składka dodatkowa, finansowana przez pracownika z jego wynagrodzenia. Pracownik sam ustala jej wysokość. Jest to składka dobrowolna, pracownik może z niej zrezygnować.

Aby przystąpić do PPE, trzeba spełnić określone wymagania. Przede wszystkim dana osoba musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nieważne jest jednak to, czy jest to praca w pełnym, czy niepełnym wymiarze godzin. Poza tym musi ona pracować w danym przedsiębiorstwie przez co najmniej trzy miesiące.

Pracowniczy Program Emerytalny tworzą dwie umowy: umowa zakładowa oraz umowa z instytucją finansową. Na podstawie tych umów składka podstawowa, wraz z ewentualną składką dodatkową, trafia do wybranej instytucji finansowej, która zarządza tymi środkami do czasu ich wypłaty. Instytucją tą może być: fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń bądź specjalnie utworzony na potrzeby programu Pracowniczy Fundusz Emerytalny, działający podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE) w ramach II filara.

Środki gromadzone w krajowych PPE mogą także zostać powierzone wyspecjalizowanej zagranicznej instytucji finansowej z krajów członkowskich UE. Produkt oferowany przez instytucję zarządzającą może mieć charakter czysto inwestycyjny lub łączyć w sobie funkcje inwestycyjne i ochrony ubezpieczeniowej.

Wypłata środków zgromadzonych w ramach PPE odbywa się automatycznie w momencie ukończenia przez uczestnika programu 70. roku życia. Istnieje również możliwość wypłaty środków w terminie wcześniejszym. Uczestnik może złożyć stosowny wniosek po ukończeniu 60 roku życia lub gdy osiągnie wiek 55 lat i jednocześnie uzyska uprawnienia do wcześniejszej emerytury.

Przynależność do Pracowniczych Programów Emerytalnych przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dzięki uczestnictwu w PPE pracownik gromadzi dodatkowe środki na przyszłą emeryturę, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa finansowego. Poza tym środki zgromadzone w ramach PPE są dziedziczone i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Pracodawca natomiast, uatrakcyjniając system wynagrodzeń, zyskuje dodatkowe narzędzie motywacyjne. Dla pracodawcy dodatkowymi atutami z uczestnictwa w PPE są: możliwość zaliczenia kosztów prowadzenia PPE do kosztów uzyskania przychodu oraz wzrost przywiązania pracowników do firmy, w której są zatrudnieni.

A co Wy myślicie o PPE? Podzielcie się swoimi opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =